Ocena brak

Rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytu

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Bank ustalając formę zabezpieczenia bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i wysokość kredytu oraz okres kredytowania, status prawny kredytobiorcy, ryzyko związane z udzieleniem kredytu, realną możliwość zaspokojenia roszczeń Banku w możliwie najkrótszym czasie z przyjętego zabezpieczenia, ewentualne koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia, odnosząc je do wysokości kredytu, ogólną sytuację finansową i majątkową kredytobiorcy.

Bank może stosować jedną lub kilka form zabezpieczenia jednocześnie.

  • Gwarancje bankowa – jest pisemnym, jednostronnym zobowiązaniem banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony – beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezposrednio albo za pośrednictwem innego banku.

  • Poręczenie wg prawa cywilnego – jest umową na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczenie jako zabezpieczenie kredytu jest zatem umową na mocy, której poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty kredytu udzielonego kredytobiorcy przez bank, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym umowa terminie.

  • Hipoteka na nieruchomościjest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość, ustanawianym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na mocy tego prawa bank może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

  • Zastaw umowny na rzeczach ruchomych – ma na celu zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu, można ustanowić na rzecz banku zastaw na łatwo zbywalnych, będących w obrocie, rzeczach ruchomych, na mocy którego bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stały się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, z wyjątkiem tych, którym z mocy ustawy przysługuje z mocy ustawy pierwszeństwo szczególne.

Zastaw może być ustanowiony w szczególności na:

- przedmiotach wartościowych

- maszynach i urządzeniach

- rzeczach oddanych do przechowania

- towarach złożonych w przedsiębiorstwach składowych

  • Ubezpieczenie kredytuumowa ubezpieczenia kredytu jest to umowa, w której ubezpieczyciel bierze na siebie w całości lub w części ryzyko banku związane z udzieleniem kredytu określonemu dłużnikowi, to jest zobowiązuje się do wypłaty bankowi odszkodowania w przypadku zajścia ściśle określonych zdarzeń, w następstwie których należności banku nie zostaną zaspokojone przez dłużnika kredytowego.

Podobne prace

Do góry