Ocena brak

RODZAJE WEKSLI

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Weksel własny (suchy, prosty, sola) – jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przez prawo wekslowe określonej, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie. Oraz stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych. Wystawca weksla własnego jest głównym dłużnikiem wekslowym, czyli takim dłużnikiem, na którym ciąży przede wszystkim obowiązek zapłaty sumy wekslowej. Weksel własny może być wystawiony wyłącznie w jednym egzemplarzu. Możliwe jest natomiast wystawienie odpisu weksla własnego.

Weksel trasowany (ciągniony, trata) jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przez prawo wekslowe określonej, zawierający skierowanie do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie oraz stwierdzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych. W stosunku wekslowym muszą występować minimum 3 osoby – wystawca, remitent (osoba na rzecz której ma być dokonana wpłata) i trasat (osoba, która ma zapłacić sumę wekslową). Weksel może być imienny lub na zlecenie, natomiast nie jest możliwe wystawienie weksla na okaziciela, co wynika z bezwarunkowej odpowiedzialności za zapłatę.

Weksel in blanco jest to nie całkowicie wypełniony dokument wekslowy, podpisany przez wystawcę z zamiarem zobowiązania się wekslowo i z przeznaczeniem puszczenia go w obieg, mogący po wypełnieniu stać się wekslem zupełnym. Weksel ten powinien być podpisany w celu zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i powinien być uzupełniony o niezbędne elementy wekslowe co najmniej w momencie złożenia do protestu albo w chwili dochodzenia praw z weksla.

Istotnym elementem zaciągania tego specyficznego zobowiązania jest wydanie blako weksla innej osobie, co stanowi sposób uzewnętrznienia woli zobowiązania się wekslowo przez dłużnika wekslowego. Weksel niezupełny może być przedmiotem obrotu i można go puścić w obieg zarówno po wypełnieniu, jak i przed wypełnieniem. W tym drugim przypadku na nabywcę przechodzi uprawnienie do uzupełniania weksla, zgodnie z zawartym porozumieniem. Przeniesienie praw z weksla niezupełnego przez indos wywołuje jedynie skutki cesji. Weksel in blanco nie zaopatrzony w indos może być przeniesiony tylko według przepisów o przelewie wierzytelności.

Podobne prace

Do góry