Ocena brak

Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

W naszym systemie ubezpieczenia społecznego świadczenia ubezpieczeniowe można podzielić na :

-świadczenia w naturze – które mają na celu ochronę zdrowia ubezpieczonego, umożliwienie mu korzystania z różnych form pomocy leczniczej i obejmują świadczenia przewidziane w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Świadczenia zdrowotne służą ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia udzielane są w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu w realizacji tych uprawnień NFZ zapewnia : badania i poradę lekarską, badania diagnostyczne, leczenie ambulatoryjne, rehabilitację leczniczą, opiekę nad kobietą w ciąży, porodu, opiekę profilaktyczną i in.

-świadczenia pieniężne – zapewniają ubezpieczonemu środki do utrzymania lub częściowo albo pełnego zrekompensowania wydatków jakie poniósł. Świadczenia pieniężne występują w postaci wypłacanych zasiłków : zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, lub świadczeń długookresowych w postaci emerytur i rent. Przysługują one bądź z chwilą powstania danego zdarzenia, bądź po ustalonym okresie wyczekiwania, który jest różny dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

Podobne prace

Do góry