Ocena brak

Rodzaje środków kontroli wg. k.p.a.

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Środki kontroli wg k.p.a. można podzielić na:

I. Ze względu na przedmiot rozstrzygnięcia:

- zwyczajne ( odwołanie, zażalenie)

- nadzwyczajne ( wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, sprzeciw prokuratora, skarga w sprawie rozstrzygniętej decyzją ostateczną, zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznych)

II. Ze względu na wpływ użycia tego środka na tok instancji:

- dewolutywne czyli takie, których użycie czyni właściwym do rozpoznania organ wyższego stopnia ( np. żądanie stwierdzenia nieważności decyzji- dewolutywność bezwzględna, odwołanie – dewolutywność względna)

- niedewolutywne czyli takie, których użycie nie powoduje wskazanego skutku ( np. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

III. Ze względu na skutki prawne, jakie powoduje użycie środka:

- suspensywne –czyli skorzystanie z tego typu środka powoduje wstrzymanie wykonalności rozstrzygnięcia , bądź to w sposób bezwzględny ( np. stwierdzenie nieważności decyzji), bądź względny ( np. odwołanie, zażalenie, wznowienie postępowania)

- niesuspensywne – występują rzadko ( nie wstrzymują wykonalności rozstrzygniecia).

IV. ze względu na dopuszczalność wnoszenia danego środka samodzielnie:

- samoistne – są regułą w k.p.a.

- niesamoistne – występują wyjatkowo ( np. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wnoszony wraz z odwołaniem).

V. ze względu na wymogi jakie powinien spełniać środek kontroli:

- formalne – czyli te, które mogą być wnoszone przez podmioty legitymowane, w ściśle określonym terminie, przypisanej formie,

- nieformalne – ( np. spowodowanie postępowania kontrolnego w trybie skargowym)

VI. ze względu na tryb postępowania:

- środki występujące w postępowaniu administracyjnym

- środki stosowane w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Podobne prace

Do góry