Ocena brak

Rodzaje referendów ogólnokrajowych na gruncie Konstytucji RP

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Referendum- bezpośrednie rozstrzyganie przez ogół uprawnionych podmiotów spraw o doniosłym znaczeniu dla państwa lub jej części w drodze głosowania.

Klasyfikacja referendów:

-materia referendum

-wymagalność przeprowadzenia

-momentu procesu legislacyjnego

-zasięgu terytorialnego terytorium

Ze względu na materię referendalną wyróżnia się:

-referendum konstytucyjne, dotyczące uchwalenia , nowelizacji konstytucji

-referendum ustawodawcze

-referendum administracyjne

- referendum finansowe

Ze względu na materię wymagalność przeprowadzenia wyróżnia się:

-obligatoryjne których obowiązek wynika z konstytucji, zasady jego przeprowadzenia

-fakultatywne którego przeprowadzenie zależy od woli uprawnionych organów. Jeśli się odbędzie to wynik jest wiążący

Ze względu na materie momentu procesu legislacyjnego wyróżnia się:

-ratyfikację bądź zatwierdzające, przeprowadzone po uchwaleniu danego aktu normatywnego służą one uzyskaniu społecznej legitymacji dla efektu prac ustawodawcy

-opiniodawcze organizuje się przed wydaniem aktu normatywnego przez uprawnione organy.

Ze względu na materie kryterium zasięgu terytorialnego wyróżnia się:

-referenda ogólnokrajowe gdzie uprawnionych do głosowania są wszyscy obywatele państwa

-referenda lokalne czyli na obszarze jednostki podziału terytorialnego państwa głosują mieszkańcy danej jednostki

Uprawnieni do rozstrzygania spraw są wszyscy obywatele polscy którzy najpóźniej w dzień wyborów kończą 18 lat. W referendum nie biorą udziału osoby które są pozbawione praw publicznych na mocy orzeczenia sądowego są pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem trybunału Stanu i osoby ubezwłasnowolnione z orzeczeniem sądowym. Referendum nie przeprowadza się za granicami Polski wyjątkiem było referendum konstytucyjne.

Organami właściwymi do przeprowadzenia referendum są:

-Państwowa Komisja Wyborcza do której należy organizacja referendum sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem oraz przestrzeganie przepisów zasady i tryb postępowania

-komisarze wyborczy zapewniają prawidłowe przeprowadzenie referendum na obszarze swojej właściwości terytorialnej

-obwodowe komisje wyborcze do spraw referendum komisja liczy od 4 do 8 osób powoływanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Przeciw ważności referendum może zostać wniesiony protest może obejmować zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko referendum lub naruszenia przepisów ustawy przy ustaleniach wyników wyborczych. Stwierdzenie referendum następuje uchwałą sądu najwyższego podjętą w całym składzie izby, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Ostatnim zorganizowanym do tej pory referendum było tzw. referendum akcesyjne wejścia Polski do Unii Europejskiej Obywatele odpowiadali na pytanie ‘’Czy wyraża Pan/i zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej doi Unii Europejskiej’’ W głosowaniu wzięło udział 58.8% uprawnionych do głosowania.

Podobne prace

Do góry