Ocena brak

Rodzaje przedsiębiorstw państwowych

Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011

Przedsiębiorstwo państwowe - to zespół składników materialnych i nie materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych i obejmuje w szczególności firmę, znaki towarowe i inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości należące do przedstawicielstwa w tym produkty i materiały, patenty, wzory użytkowe i zdobnicze, zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo - jest to państwowa osoba prawna która prowadzi działalność gosp w zakresie określonym w akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa. Rodzaje:

 • pp działające na zasadach ogólnych

 • pp użyteczności publicznej

 • pp które działają na podstawie odrębnych ustaw - obecnie 3: PKP, Porty Lotnicze, Poczta Polska

 • pp działające na zasadach z uszczegółowieniem zakresu działalności na podstawie rozporządzenia RM - pp podległe Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Finansów, działające w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności przez produkcję lub świadczenie usług w zakresie:

 • inżynierii sanitarnej;

 • komunikacji miejskiej;

 • zaopatrzenia ludności w energię gazową, elektryczną i cieplną;

 • zarządu państwowymi zasobami lokalnymi;

 • zarządu państwowymi terenami zielonymi;

 • zarządu uzdrowiskami;

 • usług pogrzebowych i utrzymanie urządzeń cmentarnych; usług kulturalnych.

Podobne prace

Do góry