Ocena brak

Rodzaje praw podmiotowych

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

Typy praw podmiotowych wyróżniane są ze względu na ich treść. Odrębnymi typami są takie prawa podmiotowe jak własność użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, prawo dzierżawy, odkupu, pierwokupu i inne prawa ze stosunku obligatoryjnego.

Poszczególne rodzaje praw podmiotowych wyróżniane są z uwzględnieniem innych kryteriów np. z zakresu ich skuteczności wobec osób trzecich, i intensywności ochrony, funkcji, rodzajów chronionego przez nie interesu, samoistności lub związania z innymi prawami podmiotowymi.

Prawa podmiotowe ze względu na skuteczność wobec osób trzecich.

PRAWA BEZWZGLĘDNE – są skuteczne wobec wszystkich. Uprawniony może domagać się od wszystkich nienaruszania jego praw podmiotowych i od każdej osoby która nie wypełnia tego obowiązku może domagać się przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń. Jako Prawo bezwzględne zostało ukształtowane w szczególności:

= prawo własności

= prawa rzeczowe

= prawa osobiste niematerialne

Ze względu na to, że prawa bezwzględne są skuteczne wobec wszystkich wskutek czego ogranicza się w sferze wolnej od nakazów i zakazów prawnych, obowiązuje zasada zamkniętej ustawowo listy praw bezwzględnych. Znaczy to , że uczestnicy obrotu cywilnoprawnego mogą kreować tylko takie typy praw bezwzględnych , których istnienie przewiduje ustawa

PRAWA WZGLĘDNE: są to prawa podmiotowe skuteczne tylko wobec niektórych indywidualnie określonych podmiotów, a więc między stronami oznaczonego stosunku prawnego. Prototypem praw względnych są wierzytelności będące elementem stosunków zobowiązaniowych

PRAWA MAJĄTKOWE I NIEMAJĄTKOWE kryterium podziału jest rodzaj interesu który bezpośrednio chronią. Interes ekonomiczny podmiotu chronią podmiotowe prawa majątkowe (prawo własności, wierzytelności). Interes osobisty chronią prawa podmiotowe niemajątkowe np.: prawa osobiste na dobrach osobistych. Prawa niemajątkowe są ukształtowane jako prawa bezwzględne, niezbywalne i niedziedziczne a to ze względu na ścisły związek z osobą uprawnioną. Roszczenia niemajątkowe nie ulegają przedawnieniu

PRAWA PRZECHODNIE I NIEPRZECHODNIE

Kryterium podziału jest możliwość zmiany podmiotu prawa.

PRAWA NIEPRZECHODNIE – to prawa których związek z osobą uprawnioną jest tak ścisły, że wykluczone jest przejście prawa na inną osobę. Są zarazem niezbywalne, niedziedziczne i nie podlegają przejściu na inne osoby także wskutek zajścia innych zdarzeń niż czynności prawne lub otwarcie spadku (obowiązek alimentacyjne, prawa niematerialne, służebności osobiste)

PRAWA PRZECHODNIE – są to prawami zbywalnymi, także dziedzicznymi, są to z reguły prawa majątkowe, Jest to prawo, które może przejść z jednego podmiotu na drugi na podstawie czynności prawnej. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani nawet ograniczyć uprawnienia do przeniesienia (obciążenia, zmiany, zniesienia) prawa zbywalnego z mocy ustawy. Naruszenie umownego obowiązku nierozporządzania prawem nie odnosi skutku wobec osób trzecich i dokonane rozporządzenie pozostaje w mocy a jedynie zrodzi ewentualnie obowiązek dania odszkodowania.

PRAWA ZWIĄZANE I AKCESORYJNE

Prawa związane (użytkowanie wieczyste, własności budynku)

Prawa akcesoryjne – nie zawsze są związane z podstawowym prawem, Istnieje dopóki istnieje główne prawo np. Hipoteka

Podobne prace

Do góry