Ocena brak

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Poradnictwo psychologiczne, działalność konsultacyjna

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Instytucji - czyli poradni, w których są zatrudniani psychologowie. W tych instytucjach wy­konują oni jednak głównie zadania diagnostyczne, wydając liczne orzeczenia, i zadania terapeutyczne. Psycholog kliniczny pełni - podobnie jak psycholog pracy i edukacji - także funkcję doradcy. Poradnictwo psychologiczne to odrębna dziedzina, którą zajmowano się zarówno od strony badawczej, jak i praktycznej. Wyróżnia się rodzaje poradnictwa w zależności od celów, na jakie jest ukierunkowane. Psychologiczne poradnictwo dla celów zdrowot­nych najbliższe jest poradnictwu życiowemu.

Poradnictwo psychologiczne jest to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowaw­czych i kryzysów rozwojowych. Są to trudności dolegliwe, nie powodują jednak dużego cierpienia. Tego typu trudności i kryzysowe sytuacje występują najczęściej wówczas, gdy ludzie doświadczają zmiany życiowej. Zmiany te mogą wynikać ze zmian rozwojowych, podejmowania nowych, ról, zadań i wchodzenia w nowe środowiska nauki, pracy, inne miejsca zamieszkania itp. Może to być także sytuacja wypadania z ról (emerytura, bezrobocie).

Nagro­madzenie trudności w okresach zmian i okresach przejściowych może spowo­dować takie narastanie problemów życiowych, że człowiek ma poczucie przeciążenia i przeżywa wątpliwości, czy poradzi sobie samodzielnie. Do takich sytuacji dostosowana jest pomoc psychologiczna pod postacią porady. Jest ona oferowana ludziom z poczuciem trudnego problemu życiowego. Celem porady jest znalezienie wspólnie z osobą szukającą pomocy trafnych sposobów zaradczych i wyposażenie jej w nowe kompetencje życiowe. Sytuację porady można też porównać do interakcji profesjonalnego wsparcia, w której głównie zachodzi wsparcie poznawcze - dzięki informacjom o spra­wach i problemach oraz dzięki informacjom zwrotnym o sposobach postępo­wania wobec trudności. W toku kilku spotkań - po ustaleniu kontraktu, jaki typ pomocy jest potrzebny - dochodzi do rozpoznania rzeczywistego proble­mu i odkrycia sposobów jego rozwiązania.

Poradnictwo realizuje się też w kolejnych etapach po ujawnieniu problemu, dochodzi do analizy mechaniz­mów emocjonalnych podtrzymujących problem, wentylacji emocji, wypraco­wania nowych sposobów radzenia sobie i wprowadzenia ich w życie. Czasem dochodzi także do sprawdzenia w kontakcie z psychologiem, jak utrwalać korzystne zmiany. Szczegółowo o tych fazach piszą Czabała i Sęk.

Podobne prace

Do góry