Ocena brak

Rodzaje polityk cenowych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011

Charakterystyka

Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego.


Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy cen uzyskać,


Polityka cen może być wtedy być zorientowana na:

 • Zysk-gdy przedsiębiorstwo dąży do uzyskania maksymalnego zysku zarówno w krótkim jak i długim okresie oraz oczekuje zwrotu poniesionych nakładów
 • Wzrost sprzedaży- gdy przedsiębiorstwo chce zwiększenia ilości sprzedawanych produktów i większego wykorzystania zdolności produkcyjnych
 • Na utrzymanie status quo- gdy przedsiębiorstwo chce utrzymać istniejącą sytuacje na rynku
 • Zapewnienie przedsiębiorstwu przetrwania- taka polityka ma pozwolić na przetrwanie przedsiębiorstwa na ryku

Polityka ustalania cen zwyczaj zmienia się w miarę jak produkt przechodzi przez kolejne fazy cyklu życia. szczególnie ważna jest tu faza wejścia nowego produktu na rynek.


Polityka cenowa przy wprowadzaniu nowego produktu

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje polityki cen związane z wejściem nowego produktu na rynek:

 • Polityka wysokich cen- skierowana głównie do niewrażliwych na cenę konsumentów , zainteresowanych kupnem towarów wysokiej jakości, ekskluzywnego. Wysoka cena rekompensuje nie wysoką sprzedaż a nawet wysokie koszty produkcji
 • Polityka niskich cen- skierowana do klienta masowego , wrażliwego na cenę. Przedsiębiorstwo zarabia tu na wysokiej sprzedaży i niskich kosztach produkcji i dystrybucji.
 • Polityka penetracji rynku- polega na ustalaniu niskiej ceny na nowy produktów celu przyciągnięcia znacznej liczby kupujących i uzyskania dugo udziału w rynku po czym po wyeliminowaniu konkurencji zniechęconej niskimi zyskami podnosi się cenę.
 • Polityka zgarniania- polega na zastosowaniu wysokiej ceny dla nowego produktu, w celu przyciągnięcia klientów o odpowiednim statusie i skłonienia ich do zakupu a także aby stali się wzorem dla innych Następnie stopniowo obniżamy cenę przez co popyt się zwiększa.

Wybór polityki cenowej

Podstawą wyboru celów oraz strategii ich realizacji musi być analiza czynników otoczenia oddziałujących na przedsiębiorstwo oraz analiza zasobów firmy.


Wybierając politykę cen przedsiębiorstwo zatem zwracać uwagę na następujące czynniki:

 • oczekiwania nabywców, co do ceny,
 • koszty wytworzenia i zbytu produktów,
 • konkurencję na rynku.

Uwzględniając wymienione powyżej czynniki możemy wyróżnić następujące Podzaje polityk cenowych:

 • Polityka cen zorientowana na popyt. Uwzględniając oczekiwania nabywcy co do ceny, należy rozważyć ile są skłonni zapłacić za produkt. Wykorzystać tu należy wskaźnik cenowej elastyczności popytu, który pozwala określić jak pomaga zatem w taki sposób określić cenę aby popyt był jak najwyższy. Należy jednak pamiętać że nie wszyscy klienci reagują na zmiany cen w takim samym stopniu. Są bowiem i tacy którzy bardziej niż niską cenę cena sobie fachową obsługę, prestiż lub markę produktu czy chociażby dogodną lokalizację sklepu.
 • Polityka zorientowana na koszty. Podstawową zasadą w stosowaniu tej polityki cen jest zasada ekonomiczności która mówi że przychody ze sprzedaży produktu mają pokrywać poniesione koszty całkowite i wygenerować zysk. Cena jest zatem ustalana na podstawie analizy kosztów.
 • Polityka zorientowana na konkurencję.Przy ustalaniu ceny należy brać pod uwagę konkurencję na rynku. Dlatego ważną rzeczą jest rozpoznanie rynku i konkurentów działających na nim oraz zasady konkurencji cenowej. Jeżeli produkt przedsiębiorstwa jest podobny do produktów konkurentów, to cenę należy dostosować do cen produktów konkurentów. Przedsiębiorstwo winno starać się wyróżnić swój produkt za pomocą instrumentów poza cenowych. Jeżeli na rynku nic ma substytutów produktu, to osiąga się pozycję monopolistyczną i przedsiębiorstwo ma polną swobodę w ustaleniu ceny

Stosując poszczególne rodzaje polityki cen możemy posłużyć się wieloma znanymi technikami i metodami ustalania cen w zależności od wybranej polityki cen


Autor: Małgorzata Latała
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry