Ocena brak

Rodzaje pełnomocnictw

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

  1. Pełnomocnictwo ogólne – obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba, że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo to powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

  2. Pełnomocnictwo rodzajowe – do określonego rodzaju czynności

  3. Pełnomocnictwo do danej czynności – to pełnomocnictwo wymaga dokładnego określenia zakresu umocowania w pełnomocnictwie, ponieważ jego przekroczenie może spowodować nieważność umowy

Jeżeli czynność prawna musi być dokonana w szczególnej formie np. akty notarialnego to w tej samej formie musi być udzielone pełnomocnictwo.

Pełnomocnikiem może być osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. To, że dana osoba ma ograniczone zdolności do czynności prawnych ma pełnomocnictwo i nim dysponuje może dokonać dla mocodawcy każdej czynności prawnej do której została upoważniona.

Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane . Mocodawca może zrzec się dowołania pełnomocnictwa. Umocowanie wygasa z chwilą śmierci pełnomocnika lub śmierci mocodawcy. Do momentu do którego pełnomocnictwo nie zostało odwołane pełnomocnik może dokonywać działań w granicach umocowania. Gdy pełnomocnictwo jest odwoływane to pełnomocnik powinien zwrócić mocodawcy dokument . W sytuacji w której pełnomocnik przekroczy lub nie ma umocowania ważność czynności zależy od zachowania się mocodawcy, jeżeli mocodawca potwierdzi to czynność jest ważna. Druga strona może wyznaczyć termin w którym mocodawca zobowiązany jest potwierdzić umowę.

Pełnomocnik nie może być drugą strona umowy z mocodawcą , nie może reprezentować dwóch stron.

Rodzajem pełnomocnictwa jest prokura.

Prokura jest pełnomocnictwem w spółkach prawa handlowego jej zakres ustala kodeks handlowy. Prokurent może wszystko oprócz zbycia i wydzierżawienia spółki.

Podobne prace

Do góry