Ocena brak

Rodzaje orzeczeń NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Rozstrzyga to art. 53 ustawy. Orzeczenie może być:

1) wyrokiem-jest to rozstrzygnięcie, w którym stwierdza się czy dany akt lub czynność jest zgodne z prawem czy też nie,

2) postanowieniem-wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania, w celu rozstrzygnięcia kwestii procesowych np. przywrócenia terminu. Postanowienia zapadłe przed NSA nie podlegają zażaleniu. Postanowienia dzieli się na:

a) kończące postępowanie w sprawie-zamykają drogę do wyroku np. umorzenie postępowania,

b) nie kończące postępowania w sprawie-są to pozostałe, sąd może je zmieniać i uchylać.

Orzeczenia wydawane są po zamknięciu rozprawy, posiedzenia /możliwe jest odroczenie do 2 tygodni/, uzasadnienie sporządza się w ciągu 30 dni i doręcza wraz z orzeczeniem. Orzeczenie wydane może być przez sędziów uczestniczących w posiedzeniu /podpisują się pod nim/, przyjmowane jest większością głosów.

Orzeczenie powinno zawierać rozstrzygnięcie w sprawie kosztów. Orzeczenie jest prawomocne, gdy nie wniesiono sprzeciwu w ustawowym terminie 14 dni. Sprzeciw może spowodować utrzymanie w mocy w całości lub części wyroku, może także zostać odrzucony, a postępowanie umorzone.

Podobne prace

Do góry