Ocena brak

RODZAJE ORGANÓW

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Klasyfikacja organów (uniwersalna)

I kryterium wg liczby piastunów

monokratyczne –jednoosobowe Wojewoda, Minister

kolegialne – wieloosobowa Rada Ministra, Zarząd

Postanowienia podjęcia decyzji:

~metoda uzgodnień,

~głosowanie

zarządzenie, postanowienie – jednoosobowe;

uchwała – akt przez organy kolegialne wydawany.

II ze względu na kryterium powołania piastuna

organy pochodzące z wyboru;

organy pochodzące z mianowania.

III ze względu na kryterium kompetencji i wzajemny stosunek możemy wyróżnić:

organy pomocnicze – kompetencje ograniczają się do zbierania dowodów, wykonują decyzję

organy stanowiące (decyzyjne) –będą ponosiły odpowiedzialność za realizacje zadań publiczno-prawnych.

IV ze względu na czas pełnomocnictw, które zostały udzielone organowi

kadencyjne – Prezydent, określa się czas na jaki dany organ zostaje powołany;

organy, których działanie oparte jest na zasadzie kadencyjności

organy działające przez czas nieokreślony – Izba Skarbowa

V kryterium zakresu terytorialnego działania

organy centralne tzn. terytorium działania obejmuje całe państwo, inne organy będą im podlegały

organy lokalne (terenowe) – dla samorządu terytorialnego Rada Powiatu, Gminy, Województwa.

VI Charakter struktury organu

organy proste- samodzielne, organizacyjne są w stanie realizować kompetencje np. Rada Ministrów

organy złożone – struktura organizacyjna wymaga wspólnego współdziałania kilku ogniw – Parlament

VII ze względu na charakter i sposób powołania piastunów możemy wyróżnić:

organy przedstawicielskie – jeżeli pochodzą z wyborów

organy poza przedstawicielskie

VIII Ze względu na konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy

organy władzy wykonawczej

organy władzy ustawodawczej

organy władzy sądowniczej

Centralny konstytucyjny organ państwa, a organ centralny

Centralny organ konstytucyjny ma następujące cechy:

jest bezpośrednio nazwany w treści konstytucji;

określenie podstawowych kompetencji i zakresu działania

zakres (terytorium całego kraju) i charakter (nadrzędna pozycja nad pozostałymi organami im podległymi) ich działania;

będą mogły podejmować rozstrzygnięcia wywołujące skutki w sferze tworzenia i działania centralnych organów państwa np. powołanie komendantów

te organy między którymi powstał spór kompetencyjny rozstrzygany będzie przez Trybunał Konstytucyjny

Centralne organy jeżeli nie spełnia organ w/w punktów to od razu jest organem centralnym;

tworzone są i powoływane przez centralne konstytucyjne organy;

centralne konstytuujące mogą w drodze prawa powszechnie obowiązującego narzucać zakres działania.

Element wspólny- zakres terytorialny obejmuje terytorium całego kraju.

Podobne prace

Do góry