Ocena brak

Rodzaje kontroli wykonywania budżetu: absolutorium

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Wykonanie budżetu podlega kontroli Sejmu.. Kontrola ta w pewnym sensie rozpoczyna się już w trakcie trwania roku budżetowego, gdyż Minister Finansów zobowiązany jest do przedkładania komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu oraz Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do 10 września informacji o przebiegu wykonania budżetu państwa za I półrocze.

Rada Ministrów jest zobowiązana do przedłożenia Sejmowi w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Sprawozdanie musi zawierać dane dotyczące dochodów, wydatków oraz nadwyżki lub deficytu sektora finansów publicznych, dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu państwa, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych oraz państwowych funduszy celowych. Sprawozdanie musi omawiać wykonanie budżetu państwa z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym.

Do sprawozdania Rada Ministrów musi dołączyć sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, które realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego i innymi zadaniami zleconymi tymże jednostkom ustawami, zbiorczą informację o wykonaniu budżetów j.s.t, ocenę realizacji założeń makroekonomicznych oraz przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Do sprawozdania dołącza się też m.in. sprawozdanie dot. przestrzegania zasady stanowiącej, że łączna kwota państwowego długu publicznego i łączna kwota długu Skarbu Państwa nie może przekroczyć 60 %wartości rocznego produktu krajowego brutto w danym roku budżetowym a także inf. dot. długu, deficytu, poręczeń, gwarancji sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie wyk0nania budżetu rozpatrywane jest przez Sejm. Zgodnie z art. 226 ust.2 Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie, zapoznając się jednocześnie z opinią NIK. W ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania, Sejm podejmuje uchwałę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium.

Absolutorium jest aktem woli Sejmu, którego treścią jest aprobata sposobu, w jaki budżet był wykonany oraz rezultatów jego wykonania. Udzielenie absolutorium pociąga za sobą ten skutek, że parlament nie może już w przyszłości prowadzić dyskusji i podejmować uchwał dotyczących tej kwestii. Prawne konsekwencje nieotrzymania absolutorium przez Radę Ministrów nie są w Konstytucji RP określone.

Podobne prace

Do góry