Ocena brak

Rodzaje kontroli adm. publ.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

1. wstępna (przed podjęciem działania, decyzji, obejmuje ona badanie projektów umów, porozumień, innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązania),

2. faktyczna (bieżąca) - badanie czynności w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają prawidłowo; w czasie tej kontroli można jeszcze eliminować błędy; ta kontrola nie może dot. przygotowanego materiału do podjęcia decyzji,

3. następna - obejmuje badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane (np. badanie decyzji przez org. odwoławczy).

Z uwagi na stosunek organizacyjny org. kontroli i jednostki kontrolowane wyróżniamy kontrolę:

1. wewnętrzną - sprawowana jest najczęściej przez kierowników poszczególnych jednostek, którzy mogą powoływać wyodrębnione komórki org. Mamy ze względu na:

- zasięg terytorialny

     ogólnokrajową

     lokalną

- przedmiot kontroli

     gospodarczą

     finansową

     społ.-organizacyjną adm.

     w formach typowych adm.

- kryterium rzeczowe

     resortowa (wew. struktur organiz. adm., wykonują ją upoważnieni pracownicy, wszyscy kierownicy jedn. adm.)

     międzyresortowa (wiąże się z procesem specjalizowania kontroli adm., organ sprawujący ją ma za zadanie czuwać nad realizacją zadań adm. wchodzących w zakres działania różnych resortów, on sam podlega określonemu org. naczelnemu. lub centr.)

2. zewnętrzną - dokonywana jest przez org. niepowiązany strukturalnie z aparatem adm.

Podobne prace

Do góry