Ocena brak

Rodzaje kontraktów forward

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Warunki kontraktów forward wymagają czasami realizacji kontraktu z dostarczeniem przedmiotu kontraktu. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy przedmiotem umowy są dobra przemysłowe. Mówimy wtedy o tak zwanych rzeczywistych kontraktach forward. Kontrakty forward mogą być również rozliczane w gotówce a więc nie dochodzi do rzeczywistej dostawy przedmiotu kontraktu. W takim przypadku następuje tylko rozliczenie w kwocie równej różnicy pomiędzy ceną wykonania kontraktu a ceną przedmiotu kontraktu, jaka obowiązuje w dniu rozliczania kontraktu forward. Dzieje się tak w przypadku procentowych kontraktów forward i bardzo często w przypadku walutowych kontraktów forward. Należy zaznaczyć, że w przypadku kontraktów forward najczęściej występuje rzeczywista dostawa przedmiotu kontraktu a kontrakty forward rozliczane w gotówce są bardzo rzadkie.1

Oprócz towarowych kontraktów foraward istnieją także walutowe kontrakty forward na dostarczenie (lub rozliczenie różnicy kursowej) w określonym dniu danej ilości danej waluty. Innym rodzajem kontraktów forward są kontrakty o przyszłą stopę procentową (kontrakt FRA) jest to umowa między stronami transakcji, która określa sto­pę oprocentowania odnoszącą się do określonego umow­nego kredytu lub depozytu rozpoczynającego się i zapada­jącego w określonych terminach w przyszłości.

Podobne prace

Do góry