Ocena brak

RODZAJE I ZADANIA KOMISJI WYBORCZYCH

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent RP. Są trzy rodzaje komisji wyborczych:

1). Państwowa Komisja Wyborcza

2). Okręgowe komisje Wyborcze

3). Obwodowe Komisje Wyborcze

Zadania PKW:

a), nadzorcze:

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego

- rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych

- nadzór nad rejestrem i spisem wyborców

b), regulacyjne:

- rejestrowanie ogólnopolskich list kandydatów

- ustalenie zbiorczych wyników głosowań na okręgowe listy kandydatów.

- ogłoszenie wyników wyborów.

- ustalenie wyników wyborów na posłów z ogólnopolskich list kandydatów.

- wydawanie zaświadczeń o wyborze

- przedkładanie sprawozdania z wyborów Sejmowi i Senatowi.

c), wykonawcze:

  • działania organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

  • współdziałanie z właściwymi organami adm. rządowej i samorządowej w celu sprawnego przeprowadzania wyborów. -'..'.

d), kreacyjne:

- powoływanie okręgowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie okręgowych i

obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ustawowych zadań

e), stanowiące:

- ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych i wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych. Skład PKW:

- 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanego przez Prczcsa TK

- 3 sędziów Sądu Najwyższego (też przez prezesa SN ).

- 3 sędziów NSA ( prezes NSA wybiera ).

Prezydent ma charakter nominacyjny. Wybierają przewodniczącego i 2 zastępców: Zadania okręgowej komisji wyborczej:

- nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze.

- rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych rejestrowanie okręgowych list kandydatów na posłów w okręgu wyborczym (też senatorów).

- zarządzenie druków obwieszczeń wyborczych i ich dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym

- ustalenie wyników głosowania i wyborów-.

- zapewnienie we współdziałaniu z właściwymi organami adm. rządowej i samorządowej prawidłowego przeprowadzenia i przygotowania wyborów w okręgu wyborczym. Skład: 11-15 sędziów zgłoszonych przez Ministra Sprawiedliwości ( PKW formalnie powołuje i odwołuje )

Zadania obwodowej komisji wyborczej: \

  • przeprowadzenie głosowania w obwodzie

  • nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego - w miejscu i czasie głosowania.

  • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i ogłoszenie

- przekazanie protokołu z głosowania okręgowej komisji wyborczej. Skład: 5- 9 członków powołanych przez zarządy gminy ( wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę)

Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługa PKW i okręgowych komisji wyborczych. Zapewnia również organizacyjno- techniczne warunki wykonywania zadań wyborczych. Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego są:

a), zespoły

b), delegatury wojewódzkie.

Podobne prace

Do góry