Ocena brak

Rodzaje hipoteki

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Z uwagi na sposób powstania wyróżnia się:

HIPOTEKĘ UMOWNĄ – służy ona uzyskaniu i zabezpieczeniu kredytu. Powstaje na podstawie umowy zawartej przez wierzyciela z właścicielem nieruchomości lub z innym uprawnionym, Oświadczenie właściciela której prawo ma być obciążone powinno być złożone w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oświadczenie wierzyciela może być złożone w dowolnej formie. Ponadto do ustanowienia hipoteki umownej niezbędny jest wpis do księgi wieczystej o charakterze konstytutywnym. Do powstania hipoteki umownej konieczny jest wpis do księgi wieczystej

HIPOTEKĘ PRZYMUSOWĄ – ma ona zabezpieczać egzekucję wierzytelności już istniejącej. Ustanawia się ją najczęściej wbrew woli dłużnika, któremu przysługuje prawo własności nieruchomości. Przymusowy charakter tej hipoteki wyraża się w tym, że ustanawia się ją na jednostronny wniosek wierzyciela, którego podstawą jest tytuł wykonawczy. Do powstania hipoteki przymusowej konieczny jest wpis do księgi wieczystej. Hipoteka przymusowa może mieć dwojaki charakter: hipoteki zwykłej lub kaucyjnej. Hipoteka przymusowa zwykła wpisana jest w księdze wieczystej na podstawie dokumentu stwierdzającego ostateczne istnienie i wysokość wierzytelności, natomiast hipoteka przymusowa wpisana na podstawie nieprawomocnego orzeczenia sądu, tymczasowego zarządzenia sądu zabezpieczającego powództwo na czas trwania toczącego się procesu jest hipoteką kaucyjną

HIPOTEKA KAUCYJNAzabezpieczenie hipoteką wierzytelności o wysokości jeszcze nie ustalonej do wysokości oznaczonej sumy najwyższej. Może ona powstać na podstawie umowy lub jako hipoteka przymusowa, w wypadkach w ustawie określonych. W szczególności może ona zabezpieczać: wierzytelności istniejące lub mogące powstać z określonego stosunku prawnego, oraz z wierzytelności dokumentów zbywalnych przez indos ( z czeku lub weksla)

HIPOTEKA ŁĄCZNA – może powstać z mocy samego prawa w razie podziału nieruchomości obciążonej hipoteką na kilka mniejszych nieruchomości. Tak powstała hipoteka ciąży w całości na wszystkich nieruchomościach utworzonych przez ten podział. Skutki jej powstania polegają na tym, że wierzyciel może żądać zaspokojenia całej wierzytelności z jednej z obciążonych nieruchomości, z każdej lub z niektórych z nich w dowolnych częściach albo też może dokonać podziału hipoteki między poszczególne nieruchomości. Omawiany przepis przewiduje także umowną hipotekę łączną. Powstaje ona na podstawie umowy wierzyciela z właścicielem kilku nieruchomości.

Podobne prace

Do góry