Ocena brak

RODZAJE FUNDUSZY VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Ze względu na cel działalności wyróżniamy następujące fundusze Venture Capital:

 • fundusze, których głównym celem jest osiągnięcie maksymalnego dochodu z zakupionych udziałów kapitałowych w drodze ich sprzedaży

 • fundusze, dla których dochód nie jest głównym bądź jedynym celem działalności.

Ze względu na założycieli wyróżniamy:

 • fundusze niezależne- tworzone w oparciu o kapitał osób prywatnych bądź instytucji finansowych, których głównym celem działalności jest maksymalizacja zysku

 • fundusze zależne- tworzone z reguły przez instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, banki i inne podmioty

Ze względu na zakres przedmiotowy działalności wyróżniamy:

 • fundusze uniwersalne-, które inwestują w większość rodzajów i form inwestycji

 • fundusze specjalistyczne-, które inwestują w określonych branżach, przedsiębiorstwa znajdujące się na określonym etapie rozwoju, w wybranych regionach, preferują określone rodzaje instrumentów finansowych.

Ze względu na terytorialny zakres działalności wyróżniamy:

 • fundusze o charakterze regionalnym

 • fundusze o charakterze ponadregionalnym

 • fundusze o charakterze międzynarodowym.

 

Fundusze Venture Capital mogą być zakładane w różnych formach prawnych i prowadzić działalność w oparciu o odnoszące się do nich szczególne regulacje normatywne bądź na ogólnie obowiązujących zasadach, obowiązujących wszystkie podmioty gospodarcze.

W oparciu o kryterium stosunków prawnych występujących pomiędzy kapitałodawcą a podmiotem zarządzającym jego kapitałem wyróżniamy:

 • fundusze umowne- majątek funduszu tworzą wpłaty wniesione przez kapitałodawców. Funduszem zarządza spółka menedżerska. Cechują się dużą elastycznością organizacyjną

 • fundusze statutowe (spółkowe)- nie ma rozdzielenia majątku funduszu od majątku spółki zarządzającej nim. Kapitałodawcom przysługują prawa majątkowe jak i organizacyjne, mogą wywierać wpływ na decyzje inwestycyjne.

Ze względu na pochodzenie stojącego do ich dyspozycji kapitału wyróżniamy:

 • fundusze operujące kapitałem pochodzącym od ich założyciela (państwa, banku, towarzystwa ubezpieczeniowego)

 • fundusze pozyskują środki finansowe na rynku kapitałowym

 • fundusze korzystające ze środków publicznych pochodzących z programów spierania procesów innowacyjnych.

Ze względu na sposób gromadzenia kapitału funduszu i fluktuacji jego udziałów wyróżniamy:

 • fundusze otwarte- gromadzą kapitał przez sprzedaż jednostek uczestnictwa na rynku finansowym

 • fundusze zamknięte- tworzone w z góry określonej wysokości przez sprzedaż udziałów (akcji) inwestorom.

Z punku widzenia zależności między gromadzeniem kapitału a wyborem przedsiębiorstw udziałowych wyróżniamy:

 • fundusze działające na podstawie zasady funduszu ślepego, które najpierw dokonują akwizycji kapitału, a dopiero później poszukują możliwości najkorzystniejszego jego ulokowania

 • wyspecjalizowane fundusze o określonym z góry przeznaczeniu tworzone dla sfinansowania wybranych projektów.

Podobne prace

Do góry