Ocena brak

Rodzaje elastyczności cenowej popytu

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Rodzaje elastyczności cenowej popytu

Transkrypt

Rodzaj (nazwa)
popytu

Opis słowny

proporcjonalny
(jednostkowy)

procentowa (względna) zmiana
wielkości popytu jest taka sama
jak procentowa zmiana ceny

elastyczny

procentowa (względna) zmiana
wielkości popytu jest większa od
procentowej zmiany ceny

nieelastyczny

procentowa (względna) zmiana
wielkości popytu jest mniejsza od
procentowej zmiany ceny

całkowicie
nieelastyczny
(sztywny)

wielkość popytu nie reaguje na
zmianę ceny

doskonale
elastyczny

przy danej cenie wielkość popytu
może przybierać dowolne
rozmiary

Wskaźnik liczbowy

Prezentacja graficzna

Ed = l

Ed > l

0 < Ed < l

Ed = 0

Ed —> ∞

O poziomie cenowej elastyczności popytu na poszczególne dobra decyduje wiele czynników. Do najważniejszych
zaliczyć można:


-

charakter zaspokajanych potrzeb:Istotny wpływ na cenową elastyczność popytu ma znaczenie poszczególnych dóbr. I tak:
Dobra podstawowe- charakteryzują się małą elastycznością popytu (Ed < l)
• Dobra wyższego rzędu -trwałe przedmioty konsumpcji, np. meble (Ed > l)
Dobra luksusowe- popyt doskonale elastyczny (Ed —> ∞)

Dobra absolutnie niezbędne i nie dające się zastąpić jakimkolwiek innym
dobrem, np. sól, czy lekarstwa- popyt sztywny(Ed = 0)

Dobra zaspokajające tzw. potrzeby standardowe, np. odzież- elastyczność
proporcjonalna (Ed = l)
istnienie lub brak substytutów:dobra łatwo zastępowalne przez liczne substytuty, charakteryzują się z reguły wysoką elastycznością.
poziom ceny danego dobra:przy wysokich cenach elastyczność cenowa popytu jest na ogół wyższa niż przy cenach niższych.
struktura rynku:


-

charakteryzuje liczba występujących na nim producentów. Na rynku, na którym obecnych jest wielu producentów, którzy konkurują ze sobą cenami wytwarzanych dóbr, popyt będzie mniej elastyczny.
horyzont czasowy:
w dłuższych okresach, popyt charakteryzuje się wyższą elastycznością niż w krótkich.

Podobne prace

Do góry