Ocena brak

Rodzaje dóbr

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Wartości współczynnika elastyczności dochodowej stanowi podstawę klasyfikacji dóbr konsumpcyjnych na różne kategorie .Gdy dochodowa elastyczność jest ujemna mamy do czynienia z dobrami niższego rzędu gdy dodatnia z dobrami normalnymi Z kolei w zależności od rodzaju potrzeby i sposobu w jaki ją dany produkt zaspakaja dzielimy je na dobra pierwszej potrzeby (niezbędne) i luksusowe. Dobra luksusowe są w tej klasyfikacji zawsze dobrami normalnymi ,natomiast kolei dobra pierwszej potrzeby mogą należeć albo do kategorii dóbr normalnych albo do niższego rzędu .

-dobra niższego rzędu, czyli te dla których współczynnik Ed < 0. Oznacza to, że popyt na te towary spada wraz ze wzrostem realnych dochodów konsumentów, rośnie zaś gdy dochody realne spadają. Dobra niższego rzędu to w całości niezbędne dobra pierwszej potrzeby (podstawowe) Są to na ogół wyroby niższej jakości, które posiadają wysokogatunkowe, ale droższe substytuty%. Granicznym przypadkiem są dobra podstawowe, które mają elastyczność dochodową równa zero Ed=0. Oznacza to ,że kupowane ilości są w zasadzie niezależne od zmian poziomu dochodu

-dobra normalne, czyli te dla których współczynnik Ed > 0. Oznacza to, że popyt na te dobra rośnie w miarę wzrostu dochodów oraz spada wraz z jego spadkiem.

W grupie dóbr normalnych rozróżniamy dobra niezbędne (pierwszej potrzeby) i luksusowe
  • dobra normalne niezbędne charakteryzują się tym, że popyt na nie istnieje nawet w sytuacji braku dochodów .Drugą zasadniczą cechą tych dóbr jest wartość współczynnik elastyczności dochodowej zawarta w przedziale 0 < Ed < 1. Oznacza to, że miarę wzrostu realnych dochodów, zapotrzebowanie na nie rośnie, ale stosunkowo wolno, Dokładniej mówiąc procentowa zmiana popytu jest mniejsza aniżeli procentowa zmiana dochodu np. wzrost dochodów o 10 % powoduje wzrost popytu o 6%. Dobra te zajmują miejsce pomiędzy a dobrami niższego rzędu a dobrami luksusowymi. Osobnego rozpatrzenia wymagają dobra ,które mają elastyczność dochodową równą jedności. Oznacza to, że kupowane ilości tych dóbr rosną w tym samym tempie co dochód np. wzrost dochodów o 10% powoduje wzrost kupowanych ilości również o 10% Dobra te leżą na granicy między dobrami normalnymi podstawowymi a dobrami luksusowymi. Przyjmuje się umownie ,że popyt na nie pojawia dopiero wówczas. gdy dochód realny jest większy od zera.

  • Dobra normalne luksusowe charakteryzują się tym, że popyt na nie pojawia się dopiero po osiągnięciu poziomu dochodu zapewniającego zaspokojenie potrzeb podstawowych, Inną wyróżniającą je cechą jest większa od jedności wartość współczynnika elastyczności dochodowej Ed>1. Inaczej mówiąc procentowe zmiany popytu są większe od wywołujących je procentowych zmiana realnych dochodów np. gdy wzrostowi dochodów o 10 %, towarzyszy wzrost popytu o 30 %.

Dobra luksusowe są towarami zaspakajającymi potrzeby wyższego rzędu np. wycieczki zagraniczne .Mogą to być również wysokiej jakości towary z górnej półki np wysokiej jakości używki zaspakajające podstawowe potrzeby ,dla których istnieją gorsze jakościowo tańsze, wykazujące mniejszą od jedności elastyczność dochodową substytuty.

Podobne prace

Do góry