Ocena brak

Rodzaje czeków

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Ze względu na formę zapłaty sumy czekowej przez bank - trasata:

 • czeki gotówkowe (kasowe) – brak na nim klauzuli określającej formę zapłaty sumy czekowej. Bank upoważniony jest do wypłacenia sumy czekowej osobie przedstawiającej czek w pieniądzu gotówkowym. Na życzenie podawcy czek gotówkowy może być zrealizowany w formie bezgotówkowej.

 • czeki rozrachunkowe (rozliczeniowe, bezgotówkowe) – zamieszczone są na nich w poprzek na przedniej stronie zastrzeżenia „przelać na rachunek”, „do rachunku”. Przekreślenie takiego zastrzeżenia nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Czek rozrachunkowy może być zrealizowany przez bank tylko w drodze rozrachunku księgowego.

Ze względu na formę praw ucieleśnionych w czeku:

 • czeki imienneosoba remitenta została oznaczona z imienia i nazwiska lub nazwy. Znajduje się zastrzeżenia „nie na zlecenie”. Czek taki może być przeniesiony tylko w drodze i ze skutkami zwykłego przelewu, toteż konieczne jest zawarcie pisemnej umowy oraz wydanie czeku.

 • Czeki na zlecenie – czek wystawiany na określoną osobę z zastrzeżeniem „na zlecenie” lub bez niego. Przenoszenie praw z takiego czeku w drodze indosu. Czek na zlecenie może być wystawiony także na własne zlecenie wystawcy, który jest wówczas remitentem.

 • Czek na okaziciela – został wystawiony na rzecz określonej osoby z dodaniem wyrazów „lub okaziciela”. Także czek nie wskazujący, komu ma być uiszczona zapłata. Nie dopuszczalne jest wystawianie czeków na okaziciela, w których wystawca jest zarazem trasatem (taki czek byłby nieważny). Przeniesienie czeku na okaziciela poprzez wydanie.

Ze względu na oznaczenie miejsca płatności:

 • czeki miejscowe

 • czeki zamiejscowe

Szczególne rodzaje czeków:

 • czek zakreślony – na przedniej stronie umieszczone są dwie równoległe linie, zwyczajowo po skosie od dołu lewej strony do góry prawej. Zakreślenie ogólne – między liniami nie ma żadnej wzmianki albo słowa bank. Zakreślenie szczególne – między liniami napisana jest nazwa banku. Zakreślenie ogólne może być zmienione na szczególne ale nie odwrotnie. Czek zakreślony może być zarówno gotówkowy jak i rozrachunkowy. Przy czeku zakreślonym ogólnie bank może wypłacić sumę czekową osobie przedstawiającej tylko wtedy, gdy jest ona stałym klientem banku albo innym bankiem. Czek zakreślony szczególnie może być zapłacony tylko „do rąk oznaczonego bankiera”, a jeśli jest nim sam trasat – tylko do rąk stałego klienta banku, któremu przedstawiono czek do zapłaty.

 • Czek potwierdzony – bank na wniosek wystawcy może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując jednocześnie na jego rachunku odpowiednie fundusze na pokrycie czeku. Może być również potwierdzony czek niezupełny. Potwierdzenie czeku nie daje jego posiadaczowi roszczenia do banku o zapłacenie sumy czekowej. Blokada określonej kwoty na rachunku nie może zostać przez posiadacza rachunku (wystawcę) odwołana przed terminem płatności czeku.

 • Czek gwarantowany – nie występuje już w nowej emisji. Książeczka z czekami gwarantowanymi z dawnych czasów jest jeszcze ważna. Bank wydaje czeki z klauzulą „gwarancja zapłaty”. Bank gwarantuje zapłatę bez względu na stan środków na rachunku.

 • Czek in blanco (niezupełny) – musi zawierać co najmniej bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy pieniężnej opatrzone podpisem osoby, od której on pochodzi (wystawcy). Zostaje wydany remitentowi, z którym wystawce łączy porozumienie określające sposób uzupełnienia dokumentu (tzw. Deklaracja). Najczęściej uzupełnienie dotyczy sumy czekowej, daty, miejsca wystawienia czeku. Może ona dotyczyć innych klauzul – odnośnie domicylu, czy zwolnienia od protestu. Zobowiązanie czekowe wystawcy powstaje z chwilą wydania czeku remitentowi, z tym że od czasu uzupełnienia czeku jest to zobowiązanie warunkowe. Przeniesienie czeku niezupełnego skutkuje przeniesieniem prawa do jego uzupełnienia.

Podobne prace

Do góry