Ocena brak

RODZAJE BEZROBOCIA

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

W gospodarce polskiej istnieje zjawisko masowego bezrobocia. Zgodnie z tą maksymą nauki ekonomiczne sklasyfikowały bezrobocie w zależności od kryterium:

 1. biorąc pod uwagę przyczyn powstawania bezrobocia możemy je podzielić na:

 • bezrobocie normalne w skład którego wchodzą:

frykcyjne – jest to nieunikniona forma bezrobocia, gdyż na rynku pracy następują nieustanne przemieszczenia siły roboczej na przestrzeni:

 • regionów gospodarczych,

 • sektorów gospodarczych,

 • działów gospodarczych,

 • gałęzi gospodarczych,

 • przedsiębiorstw

 

dobrowolne – ta forma wynika z braku potrzeby podjęcia pracy; to określona liczba bezrobotnych w wieku produkcyjnym (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) zdolnych do podjęcia pracy, która z jakichś powodów nie podejmuje pracy.

 

sezonowe - występuje wówczas redukcja popytu na prace sezonowe w takich działach gospodarki narodowej, jak: rolnictwo, budownictwo lub transport.

 

strukturalne – powstaje w rezultacie niedopasowań struktury podaży i popytu na siłę roboczą przede wszystkim w aspekcie regionalnym.

 

Bezrobocie normalne występuje w gospodarce zawsze i jest nieuniknione. Nie powinno ono przekraczać 3 do 4,5% zasobów siły roboczej. Przy takiej wysokości występuje równowaga na rynku pracy.

 

 1. ze względu na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia:

 • lokalne

 • powszechne

 

 1. ze względu na uwarunkowania demograficzne i społeczno – zawodowe:

 • bezrobocie kobiet

 • bezrobocie mężczyzn

 • bezrobocie młodzieży

 • bezrobocie robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych

 • bezrobocie poszczególnych kategorii zawodowych

 

 1. ze względu na czas trwania:

 

 • krótkotrwałe do 3-ch miesięcy

 • średniookresowe 4 – 6 – ch miesięcy

 • długookresowe 7 – 12 miesięcy

 • długoterminowe powyżej 12 miesięcy

 

 1. inne rodzaje bezrobocia:

 

 • przymusowe – określona liczba osób, która chce podjąć pracę, a nie może jej podjąć z powodu nadwyżki siły roboczej nad oferowynymi miejscami pracy.

 • chroniczne - określona liczba w osób wieku produkcyjnym, która ze różnych względów nie może być zatrudniona np.: zły stan zdrowia.

 

Podobne prace

Do góry