Ocena brak

Rodzaje bezrobocia

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Pod względem przyczyn i skutków ekonomicznych wyróżniamy następujące rodzaje bezrobocia:

 

- frykcyjne polegające na równoczesnym występowaniu bezrobocia i wolnych miejsc pracy; zjawisko powstaje w wyniku terytorialnego niedopasowania podaży siły roboczej do popytu. Związane jest z ruchliwością pracowniczą (zmiana miejsca pracy. przechodzenie na emeryturę, wkraczanie w wiek produkcyjny). Jest bezrobociem przejściowym i stanowi naturalne zjawisko w każdej gospodarce,

- strukturalne będące rezultatem niedostosowania liczby osób poszukujących pracy, wolnych miejsc pracy w całej gospodarce i związane jest z rozwojem społeczno-ekonomicznym. Jest bezrobociem tzw. chronicznym. W odróżnieniu od bezrobocia frykcyjnego czas poszukiwania nowej pracy jest zwykle znacznie dłuższy,

- wynikające z nieefektywnego popytu , którego przyczyną jest niedostateczny popyt na pewne dobra.

- klasyczne lub płacowe , którego występowanie łączone jest z wymuszaniem przez związki zawodowe zbyt wysokiego poziomu realnych płac,

- cykliczne (koniunkturalne), związane z okresowymi spadkami koniunktury gospodarczej. Okres trwania to zazwyczaj kilka tygodni lub miesięcy, aż do momentu ponownego ożywienia gospodarczego.

- ukryte, utożsamiane z przerostami zatrudnienia. Wynika z nadmiernego i nieracjonalnego zatrudnienia. Bezrobocie ukryte przejawia się w:

- nie uzasadnionym ekonomicznie zatrudnianiu pracowników,

- sztucznym skracaniu czasu pracy,

- niewykorzystaniu czasu pracy,

- "przeludnieniu" administracji państwowej,

- rozbudowie sił bezpieczeństwa ponad rozsądne rozmiary ,

- wydłużaniu okresu kształcenia w szkołach dla niepracujących.

Bezrobocie ukryte obejmuje także zniechęconych poszukiwaniem pracy.

 

W nowszej literaturze wyodrębnić można bezrobocie:

- przymusowe, gdy podaż pracy nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na nią, a osoby zdolne do pracy, akceptując aktualne stawki plac poszukują bezskutecznie płatnego zajęcia,

- dobrowolne, gdy ktoś nie chce pracować mimo dostępności do pracy.

W niektórych krajach zachodnich operuje się nomenklaturą określającą bezrobocie jako:

- pełne, gdy zostaje rozwiązana umowa o pracę lub brak ofert pracy dla absolwentów szkół,

- częściowe, gdy osoba poszukująca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy z konieczności podejmuje pracę na część etatu.

Swoistym rodzajem bezrobocia częściowego jest bezrobocie sezonowe, gdy nie można wykonywać pracy z powodów warunków atmosferycznych, chwilowego braku zamówień, awarii maszyn, strajków itp.

 

Inne rodzaje bezrobocia:

  • długookresowe, trwające dłużej niż rok

krótkookresowe, nie przekraczające 12 miesięcy

Podobne prace

Do góry