Ocena brak

Rezerwy budżetowe i zasady dysponowania nimi

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Rezerwy budżetowe – w budżecie państwa tworzy się rezerwy ogólne nie wyższe niż 0,2% wydatków budżetu. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie opracowywania budżetu i gdy inne ustawy tak stanowią. Suma tych rezerw celowych nie może być wyższa niż 5% wydatków budżetu. Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów przy czym może ona upoważniać w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania rezerwą ogólną do wysokości określonych kwot.

Podział rezerw celowych dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami bądź innymi dysponentami części budżetowych. Nie zrealizowane wydatki budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego z wyjątkiem wydatków, planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a także wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Poza tym Rada Ministrów do dnia 15 grudnia roku budżetowego może ustalić po uzyskaniu opinii Komisji Sejmowej właściwej ds. budżetu wykaz innych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Podobne prace

Do góry