Ocena brak

Rewolucja w Rosji - Informacje Ogólne

Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011

Klęski Rosji w 1 wojnie św. podkopały system caratu, państwo staneło na krawędzi przepaści ekonomicznej. W armii panował głód żołnierze byli zdemoralizowani klęskami, niechętni dowódcom . Rolnictwo rosyjskie nie produkowało wystarczającej ilości źywności, pojawił się głód.Coraz więcej zwolenników, zwłaszcza wśród robotników, ale niebawem i żołnie-rzy, zaczynali zdobywać bolszewicy, dążący do obalenia caratu i wprowadzenia rządów dyktatury proletariatu, a następnie stworzenia państwa robotników i chło-pów - państwa socjalistycznego. Atrakcyjne hasła propagandy bolszewickiej: zakończenie wojny, ziemia dla chłopów, władza w ręce robotników i inne znajdo-wały coraz więcej zwolenników.W lutym 1917 r. w Piotrogrodzie wybuchły lokalne strajki, które rozszerzyły się w końcu lutego na całą Rosję i przekształciły się w strajk powszechny. Strajkują-cy wysunęli żądania ekonomiczne (poprawy warunków) i polityczne (zniesienia caratu).

25 lutego (10 marca według kalendarza gregoriańskiego) wybuchło po-wstanie - tłum i wojsko opanowały Arsenał. 27 lutego (12 marca) 1917 r. w Piotro-grodzie powstała Rada Delegatów Robotniczych i Żolnierskich 1 marca (14) powstał Rząd Tymcza-sowy. 2 marca (15) abdykowali car Mikołaj II i jego następca. Na czele rządu stanął książę Lwow, a po nim Aleksander Kiereński - Rosja stała się republiką, z legalnie działającymi partiami. Nastąpił okres dwuwładzy - Rady Delegatów i Rządu Tymczasowego. Rząd podjął ofensywę na froncie, która zakończyła się klęską, co zwiększyło chaos i spowodowało wzrost nastrojów rewolucyjnych. Bolszewicy przejęli kontrolę nad Radami, byli świetnie zorganizowani, zdyscyplinowani, świa-domi celów i metod działania.

Umieli odpowiednio wykorzystać fatalne posunię-cia rządu Kiereńskiego.Wobec próby podporządkowania Rządowi Tymczasowemu Rad bolszewicy rzucili hasło Cala wladza w ręce Rad: przekazać ziemię chłopom a fabryki pod kontrolę i zarządzanie robotnikom. Popularność bolszewików wciąż wzrastała, a Rząd Tymczasowy, borykający się z wielkimi trudnościami gospodar-czymi i militarnymi, miał coraz mniejsze poparcie.W nocy z 24 na 25 października 1917 r. (6-7 listopada) wybuchło powstanie - rewolucja bolszewicka zwana październikową. Sygnałem był wystrzał z okrętu "Aurora ". Tłum, pod przewodnictwem bolszewików, opanował najważniejsze punkty Piotrogrodu i Pałac Zimowy, aresztując ministrów Rządu Tymczasowego.

II Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich wydał uchwałę - przeję-cie pełnej władzy w państwie przez Zjazd, powstał pierwszy rząd sowiecki -Rada Komisarzy Ludowych (w języku polskim sowiety to rosyjskie rady), na czele którego stanął Włodzimierz Iljicz Lenin. Zjazd uchwalił dwa dekrety:

- dekret o pokoju - natychmiastowe zawieszenie broni, podpisanie pokoju bez zwycięzców i zwyciężonych (zakończenie wojny, przyjazd żołnierzy z fron-tu, którzy dzięki bolszewickiemu pokojowi poparliby działania nowych władz);

- dekret o ziemi - przeprowadzenie nacjonalizacji wielkich majątków ziem-skich bez odszkodowania dla ich właścicieli, przekazanie ziemi chłopom.25 stycznia 1918 r. III Zjazd Rad uchwalił deklarację - powstały Rosyjska Federacyjua Republika Rad i Armia Czerwona. Wielką rolę w dziejach rewolucji bolszewickiej i później odegrał Polak - Feliks Dzierżyński. Z jego inicjatywy w listopadzie 1917 r. powstała Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komiaja do Walki z Kontrrewolucjd i Sabotażem - Czeka.

Pełniła ona rolę policji politycznej.Wszystkie dokumenty wydawane przez władze rewolucyjne, najpierw rewo-lucji lutowej (Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich i Rządu Tymczaso-wego), a następnie władz bolszewickich, w sprawie narodów zamieszkujących Rosję, a szczególnie Polaków, nie miały większego znaczenia.

Podobne prace

Do góry