Ocena brak

REWOLUCJA FRANCUSKA - Deklaracja praw człowieka i obywatela (26 września 1789 r.)

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

Zapowiadała ona powstanie konstytucji.

Głosiła:

- w przyszłości oprze się na niej Konstytucja

- uznawała wolność, własność, braterstwo

- suweremność ludu

- równość obywateli wobec prawa

- tolerancję religijną

- swobodę słowa i prasy

- władza miała być podzielona według Monteskiusza

- własność prawna miała być święta i nienaruszalna

- obalała absolutyzm

Zostaje wydana Konstytucja 3 września 1791r.

- nie w pełni realizuje D.P.Cz.i O.

- wydana po to aby zabezpieczyć interesy burżuazji

- obywateli podzielono na 4 klasy według majątku

- prawa wyborcze mieli ludzie zamożni

- władza ustawodawcza wybierana co 2 lata

- władza wykonawcza Ţ król

- powołuje ministrów

- prawo veta do ustaw

Władzę sprawuje burżuazja i ziemiaństwo czyli najbogatsza warstwa.

Zgromadzenie utawodawcze (parlament):

- lewica (chcieli republiki)

* rewolucja burżuazyjna (żyrondyści)

* rewolucja ludowa (górale)

- centrum (nie mieli wykształconego programu)

- prawica (chcieli monarchii konstytucyjnej z roku 1791r.)

Po raz pierwszy zaistniały kluby polityczne:

- jakobini (chcieli republiki)

- sankiuloci (klub najniższej warstwy Paryża) stali się bardzo lewicowi

Część arystokracji ucieka za granicę, gdzie prowadziła działalność antyrewolucyjną.

Król po kryjomu rozpoczął rozmowy z cesarzem Austrii.

Żyrondyści wydali szereg dekretów przeciwko księżom i arystokracji. Ludwik XVI (władza wykonawcza) zawiesił dekrety, co spowodowało większą rewolucję. Dochodziły wieści o koalicji przeciw rewolucji.

Żyrondyści chcieli wojny, górale byli przeciwni, uważając, że rewolucyjna Francja nie jest przygotowana.

W 1792r. wybucha wojna z Austrią. Powstał hymn "Marsylianka".

Wojna przyniosła niepowodzenie Żyrondystom. Przeciwko Francji wystąpiły Prusy.

Wtedy na hasło "ojczyzna w niebezpieczeństwie" lud paryski zmobilizował się. Robespierr zarzucając, że to przez arystokrację przegrali wojnę rządał detronizacj króla i powołał w Paryżu komunę 10 sierpnia 1792r. Król zstał aresztowany, a władzę wykonawczą przekazano specjalnej radzie, którą kierował Danton.

Dokonała się druga rewolucja, która doprowadziła do obalenia władzy królewskiej i konstytucji z 1791r.

Zaostrza się walka pomiędzy Żyrondystami a Jakobinami (górale)

Żyrondyści - prawca zaczęli hamować rewolucję.

21 września 1792r. na wniosek Jakobinów Konwent ogłasza Francję republiką.

Król w styczniu 1793r. zostaje ścięty.

Rewolucja zwyciężyła. Wojska zostają poddane próbie, we wrześniu 1792r. zostają zaatakowane przez koalicję austryjacko-pruską. Zwycięstwo Francji.

Wiadomość o ścięciu króla paraliżuje dwory europejskie.

W 1793r. zostaje zawiązana oficjala koalicja:

- Anglia

- Austria

- Prusy

- Hiszpania

- Holandia

- Państwa włoskie

Dowodzi Anglia

Początkowo zwyciężała koalicja, we Francji było dużo szpiegów.

Austria zajęła Belgię. Wybuchło kontrrewolucyjne powstanie.

Jedynie ogromnym wysiłkiem można było ocalić rewolucję.

Przejęcie władzy przez Jakobinów.

Podobne prace

Do góry