Ocena brak

RESTRUKTURYZACJA OPERACYJNA

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Restrukturyzacja operacyjna często nazywana jest restrukturyzacją zakresu działania. Podstawowymi przyczynami restrukturyzacji operacyjnej jest zagrożenie przejęciem i wadliwa struktura rządzenia firmą, a także zmiany zachodzące w otoczeniu oraz chęć poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

Celem restrukturyzacji zakresu działania jest poprawa efektywno­ści działania firmy poprzez zmianę konfiguracji dziedzin wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Innymi słowy, poprzez nabycie i przyłączenie tych dziedzin działalności, w których firma może mieć przewagę konkurencyjną i pozbycie się tych obszarów, w których nie jest możliwe uzyskanie wyższych rezultatów niż osiągają konkurenci. „Kandydatami" do sprzedaży są więc dziedzi­ny peryferyjne zarówno ze względu na przewagę konkurencyjną, jak i powiązania z podstawową dziedziną działalności firmy —jej rdzeniem. Powiązanie to może być rozpatrywane zarówno w ka­tegoriach techniki czy technologii, jak i rynków. Restrukturyzacja zakresu działania, zwłaszcza w ostatnich latach, oznacza głównie powrót do rdzenia działalności, czyli obszaru będącego specjalnością firmy. Polega więc głównie na pozbywaniu się dziedzin, które nie są z nim związane i selektywnym poszukiwaniu dziedzin z nim powiązanych. Generalnie więc można stwierdzić, że restrukturyzacja zakresu działania polega na pozyskiwaniu i/lub pozbywaniu się dziedzin dzia­łania lub zmianie ich rozmiaru, aby w efekcie zbudować nową kon­figurację obszarów działania, zgodną z długofalową strategią firmy. Restrukturyzacja zakresu działania może być przeprowadzana skokowo lub stopniowo. Skokowa restrukturyzacja zakresu działania ma miejsce wtedy, gdy zmiana w tym obszarze dokonywana jest poprzez pojedynczą transakcję. Podejmowana jest głównie wtedy, gdy występuje wyraźne zagrożenie przejęciem firmy, a więc w sytuacji poważnego zagrożenia ciągłości działania organizacji. Restrukturyza­cja stopniowa polega na przeprowadzeniu serii drobnych transakcji, rozłożonych w czasie, których suma daje poważną zmianę zakresu działania przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry