Ocena brak

Restrukturyzacja

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011

Przegląd definicji


"Restrukturyzacja to radykalna zmiana w co najmniej jednym spośród trzech wymiarów organizacji, tzn. zakresie działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy. Celem tej zmiany jest przywrócenie przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej i (lub) równowagi z otoczeniem." Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 30.


"Restrukturyzacja to proces systemowych zmian majątkowych, organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych dostosowanych do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa." Wanielista, I. Miłkowska, Słownik menedżera, Fraktal, Wrocław 1998, s. 215.


"Restrukturyzacja stanowi postępowanie diagnostyczne - projektowe, mające na celu uprawnienia systemu zarządzania i systemu eksploatacyjnego przedsiębiorstwa, przy czym zmiany odnoszą się przede wszystkim do przekształcenia formy organizazacyjnej, systemów decyzyjnych zarządzania, zasobów ludzkich." Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995, s. 16.


"Restrukturyzacja to złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa." Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiebiorstw, PWE, Warszawa 2003, s. 71.


"Restrukturyzacja to radykalna przebudowa przedsiębiorstwa w celu poprawy skuteczności i efektywności jego działania oraz w celu zapewnienia jego rozwoju dokonywana pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa." zarządzania,Difin, Warszawa 2004, s. 490.


"Restrukturyzacja to - najogólniej rzecz biorąc - zmiana struktury aktywów i pasywów. Dokonuje się ona na trzech poziomach: poszczególnych przedsiębiorstw (zmiana struktury aktywów i pasywów wewnątrz przedsiębiorstw); branży (zmiana wzajemnej pozycji przedsiębiorstw w ramach branży)."] Belka, L. Pietrewicz, Kluczowe czynniki sukcesu restrukturyzacji dużych przedsiebiorstw w Polsce, [w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska DiG, Warszawa 2001, s. 297.]


"Restrukturyzacja jest systemową przebudową, modernizacją lub unowocześnieniem czy uwspółcześnieniem struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw lub innych obiektów badań ekonomicznych. Ma charakter złożony, wielowymiarowy i długotrwały, przesłankami jej podejmowania są sytuacje krytyczne w rozwoju struktur, których ona dotyczy."] Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno - praktyczny, Difin, Warszawa 2003, s. 77.


"Restrukturyzacja jest procesem zmian zasadniczych, gruntownych i wywołanych w większym stopniu czynnikami zewnętrznymi, albo inaczej sytuacjami krytycznymi dla rozwoju struktur, których on dotyczy."] Chomątowski, Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1994, Nr 12, s. 22.


"Restrukturyzacja określana jest najczęściej jako przebudowa, modernizacja i unowocześnienie czy tez dostosowanie do współczesnego poziomu techniki i rozwoju myśli organizatorsko - menedżerskiej struktury przedsiębiorstwa, firmy czy instytucji. W polskich warunkach restrukturyzacja kojarzy się przede wszystkim z prywatyzacją i zmianami makroekonomicznymi."] Durlik, restrukturyzacja procesów gospodarczych, Reengineering, Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 1998, s. 45.


"Restrukturyzacja jest przemyślaną - wobec zmian zachodzących o otoczeniu - reorientacją celów przedsiębiorstw i dostosowaniem do nich techniki, organizacji, ekonomiki i kadr."] Jasiński, Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem, "Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa", 1992, Nr 8, s.12.


"Restrukturyzacja powinna stanowić swoistą odpowiedź na sygnały płynące z otoczenia i być formą samodzielnej, aktywnej walki o własną pozycję strategiczną na rynku, zapewniającą konkurencyjność wobec innych partnerów rynkowych i prowadzącą do uzyskania konkretnych korzyści ekonomicznych."] Kowalczuk - Jakubowska, A. Malewicz, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Insytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, "Orgmasz", Warszawa 1992, s. 10 - 11.


"Restrukturyzacja to radykalna zmiana w odniesieniu do gospodarki, przemysłu, gałęzi, przedsiębiorstwa w co najmniej jednym spośród czterech obszarów ich aktywności, tzn. techniki i technologii, organizacji i zarządzania, ekonomiki i rynku oraz organizacyjno - prawnym, w celu zapewnienia systemowi gospodarczemu równowagi wewnętrznej oraz względem otoczenia."] Malara, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, Nr 32, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 16 - 17.


"Restrukturyzacja przedsiębiorstwa oznacza przemyślaną reorientację celów (misji) przedsiębiorstwa stosownie do zaszłych lub mających zajść w przyszłości zmian w otoczeniu i przystosowanie do tego techniki, organizacji, ekonomiki i kadr."] Nalepka, Zarys problematyki restrkturyzacji przedsiebiorstw, Antykwa, Kraków 1998, s. 21.


"Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to zmiany systemowe w przedsiębiorstwie odniesione do techniki, technologii, form organizacji produkcji, systemu zarządzania, ekonomiki i rynku oraz statusu organizacyjno - prawnego dla tego przedsiębiorstwa."] Pełka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Insytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa 1994, s. 7.


"Restrukturyzacja jest procesem zmian wyzwalanym przez krytyczne dla rozwoju przedsiębiorstwa sygnały wewnętrzne i płynące z otoczenia, mającym na celu stworzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego. Przedmiotem tego procesu jest dostosowanie organizacyjne, produkcyjne, ekonomiczne i techniczne oraz zmiana statusu prawnego i właścicielskiego przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest sumą przedsięwzięć zmierzających do zmian w ramach struktury składników (dziedzin) i metod funkcjonowania przedsiębiorstwa, prowadzących do jego odnowienia i poprawy efektywności działania oraz możliwości rozwojowych."] S. Lachiewicz, red. A. Zakrzewska - Bielawska, Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 16.


"Proces restrukturyzacji utożsamia się ze zmianami w bazie materialnej społeczeństwa, które prowadzą do zwiększenia roli wszystkich tych elementów struktury, które reprezentują nowoczesność i wyższą efektywność od rozwiązań dotychczasowych. Towarzyszą temu najczęściej bardziej efektywne rozwiązania w sferze systemu funkcjonowania gospodarki, korzystniejsze relacje pomiędzy nakładami a wynikami gospodarczymi, a w rezultacie postęp w zaspokajaniu potrzeb ludzkich."] Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 555.


Autor: Barbara Mordarska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry