Ocena brak

Renta rodzinna

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po zmarłym wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracowniku oraz po zmarłym w następstwie wypadku lub choroby zawodowej renciście, pobierają­cym rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przysługuje ona tym uprawnionym członkom rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, które miały zastosowanie do pracownika przed jego śmiercią.

Wymienione świadczenia mogą, zdaniem poszkodowanych, nie rekompen­sować wszelkich szkód będących następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W takich przypadkach mogą oni dochodzić odszkodowania wyrów­nawczego na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Podobne prace

Do góry