Ocena brak

Renesans w Polsce - Jakimi drogami przenikała kultura renesansu do Polski?

Autor /Onufry Dodano /03.11.2011

Wzorem do naśladowania były Włochy, gdzie udawali się już nie tylko duchowni, ale szlachta i bogaci mieszczanie. Odbycie podróży naukowej do kolebki humanizmu i odrodzenia było obowiązkowym etapem i punktem w zdobywaniu wykształcenia. W przeciwnym kierunku z Włoch do Polski na początku XVI w. przybywali włoscy artyści i myśliciele wpływając bezpośrednio na ukształtowanie się nowych prądów w literaturze, sztuce i ogólnie kulturze na ziemiach polskich. Wpływy włoskie uległy wzmocnieniu po przybyciu księżniczki włoskiej Bony Sforzy i zawarciu małżeństwa z królem Zygmuntem I Starym.

Dwór ostatnich Jagiellonów świecił renesansowym blaskiem na całą Rzeczpospolitą, podobnie jak dwory duchownych i świeckich dostojników państwa. Ogromną rolę odgrywał mecenat królewski, możnowladczy a także szlachecki. Z uwagi na położenie ziem polskich w Europie Srodkowej kultura polska była jakby łącznikiem między Wschodem a Zachodem. Stąd też zwłaszcza w XVII w. zaznaczyły się w Rzeczypospolitej wpływy orientalne w modzie, sztuce i kulturze. Renesans w Polsce zaczął się późno.

Dlatego też był krótkotrwały, ale bardzo bujny i zazębił się z wpływami nowego prądu kulturowego - baroku. Humaniści w Polsce żyli i tworzyli już w XV w. Do najwybitniejszych należą uczestnicy koła literackiego na dworze arcybiskupa lwowskiego Grzegorza z Sanoka.W drugiej połowie XV w. działał w Krakowie Kallimach i niemiecki humanista Konrad Celtis. Wielki wpływ na polskich humanistów i ludzi renesansu wywarł Erazm z Rotterdamu.

Podobne prace

Do góry