Ocena brak

RELACJE MIĘDZY JEDNOSTKĄ A SPOŁECZEŃSTWEM

Autor /HuGo Dodano /20.09.2011

Teoria Organicystyczna – w starożytności Platon, a w czasach nowożytnych Herbert Spencer, uważając społeczeństwo za pierwsze, pierwotne i wyższe w stosunku do człowieka, uznając społeczeństwo jako organizm, stworzyli podstawy tej teorii. W świetle tych poglądów społeczeństwo jako całość wcześniejsza decyduje o naturze swej części jaka jest człowiek. Osoba ludzka nie ma sama w sobie żadnych celów, spełnia jedynie funkcje wobec organizmu, jakim jest społeczeństwo. Tylko społeczność ma swoje cele. Jednostka osiąga natomiast pełnię swego człowieczeństwa poprzez pełnienie określonych funkcji w społeczeństwie. Faszyzm i hitleryzm opierały się w całości na organicystycznym pojmowaniu państwa i społeczeństwa.

TEORIA- MECHANISTYCZNA – podwaliny teorii stworzyli Demokryt i Anaksagoras, stwierdzając, że istnieją tylko rzeczy jednostkowe, zaś całości są wytworem umysłu ludzkiego. Teoria ta głosi, że istnieją wyłącznie jednostki ludzkie, społeczność zaś jest sumą jednostek, które łączyć może jedynie jakaś umowa. Społeczność jest tworem myśli ludzkiej.  

TEORIA REALISTYCZNA (Funkcjonalna) – głosi, społeczeństwo nie jest bytem substancjalnym, ale SA nim jedynie osoby ludzkie, które społeczeństwo tworzą. Czynnikiem jednoczącym ludzi w społeczność jest jakieś dobro, które te jednostki pragną osiągnąć. Osoby ludzkie tworzą społeczność, aby przez nie uzyskiwać pełnię człowieczeństwa. Dlatego nie człowiek jest dla społeczeństwa, ale społeczeństwo ma pomagać jednostce osiągnąć jej cele. Z jednej strony jednostki mają uprawnienia względem grupy w zakresie domagania się realizacji dóbr jednostkowych za pośrednictwem dobra wspólnego. Z drugiej strony społeczność wymaga od jednostki odpowiedniego działania na rzecz dobra wspólnego.

Do góry