Ocena brak

RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Jedność ofiary Chrystusowej

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Jest ofiarą jednorazową i niepowtarzalną, dokonuje się poprzez życie i poprzez śmierć. List do Hbr – Chrystus ofiarą i kapłanem – jest On najwyższym Kapłanem.

Jego paschaprzejście do wiecznej chwały

Jego ofiarowanie się – bycie dla nas.

Czy Chrystus by się wcielił, gdyby grzechu pierworodnego nie było?

Ofiara Chrystusa dokonuje się w sposób dobrowolny, obwieszcza się w Ostatniej Wieczerzy. Szczególnie w słowach Chrystusa i Jego gestach. W podawaniu do spożycia Eucharystycznych darów, ofiarowanie się uobecnia i jest udzielone wspólnocie. Celebracja Eucharystii uosabia więc ofiarę Krzyża w kształcie sakramentalnej pamiątki. Nie jest to ofiara niezależna, dodatkowa w stosunku do tego, co dzieje się na krzyżu, ale jest jej udostępnieniem we wspólnocie wierzących, która ją sprawuje. Eucharystia może być nazwana ofiarą Kościoła o tyle, o ile chrześcijanie uczestniczą autentycznie w losie Chrystusa, w wydarzeniu Paschy, włączeni w Niego, ochrzczeni przez Jego śmierć i sprawujący święte czynności.

Wspólnota Kościoła ma całkowicie samoofiarować się Chrystusowi wyrażając swoją miłośći przyjmując dar Bożego zbawienia jednocześnie wyrażając za niego wdzięczność. Celebracja Eucharystii nie jest ofiarowaniem czy adoracją leżących na ołtarzu darów, lecz ofiarowaniem całego Chrystusa (Głowy, członków), a więc również nas samych. Uczestnictwo każdego w samoofiarowaniu się wspólnoty Kościoła w liturgii jako żywej Hostii w codzienności świata. Wyrazem naszego uczestnictwa i samoofiarowania się nie jest jakiś ryt, lecz uczta. Z jednej strony jest więc ofiarowanie i rozdzielenie Chrystusa jako pokarmu, z drugiej strony nasze wdzięczne przyjęcie i przyjęcie Jego samorozdzielania się nam.

Samoofiarowanie się, które dokonuje się w ofierze Eucharystii odbywa się w dwóch kierunkach:

  • Ojciec daje nam swego Syna

  • Ofiara dokonuje się od Syna ku nam

Człowiek żywo uczestniczący w celebracji Eucharystii powinien wejść w ten ruch, miłościwe zwrócenie się Boga ku wszystkim ludziom, ponieważ celebracja Eucharystii wpływa na zaangażowanie naszego życia, talentów itp. Dla braci i sióstr, jak i na zwrócenie się Syna do Ojca, bowiem nasza nadzieja z Nim związana i nasze bezwarunkowe zaufanie do Niego są najwyższym wyrazem naszego uwielbienia Boga. To zagadnienie ma źródła biblijne.

Do góry