Ocena brak

Rękojmia, gwarancja, niezgodność

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Rękojmia, gwarancja, niezgodność

Transkrypt

PRZYSŁUGUJE
KIEDY
PRZYSŁUGUJE

MOŻLIWOŚĆ
WYŁĄCZENIA

TRWANIE
PRAWA DO
REKLAMACJI

PRZYCZYNY
ZŁOŻENIA
REKLAMACJI
TERMIN
ROZPATRZENIA
REKLAMACJI
ŻĄDANIA

RĘKOJMIA ex lege – z mocy ustawy
Kupującemu [między
przedsiębiorcami]
- rzecz ma wady
- rzecz nie ma właściwości, o których
sprzedawca zapewniał
- rzecz wydana w stanie niezupełnym
- rzecz stanowi własność osoby
trzeciej (jest prawem os. trzeciej)
Art. 558 KC wyłączenie rękojmi,
jeżeli kupujący wiedział o wadzie w
chwili zawarcia umowy
Wady fizyczne=> 1 rok od dnia
wydania rzeczy; wady budynku –3lata;
1 miesiąc na zgłoszenie od momentu
wykrycia lub w ciągu miesiąca od
momentu, w którym przy zachowaniu
należytej staranności mógł wadę
wykryć
Wady prawne=> 1 rok od chwili
dowiedzenia się o istnieniu wady
=> terminy się nie liczą jeżeli
sprzedawca wadę podstępnie zataił;
Wady fizyczne i prawne

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ z ustawy
Kupującemu [przedsiębiorca-konsument]

Nie ma w KC, ale zakłada się, że „bez
względnej zwłoki
- odstąpienie od umowy lub obniżenie
ceny (jeżeli rzecz została niezwłocznie
wymieniona na nową lub niezwłocznie
usunięto wady – nie można odstąpić)
-- dostarczenie rzeczy wolnej od wad
(rzeczy oznaczone co do gatunku) oraz
naprawienie szkody wynikłej z
opóźnienia
- usunięcie wady (rzeczy oznaczone co
do tożsamości), jeżeli po ustalonym
terminie wada nie zostanie usunięta –
odstąpienie od umowy
- roszczenia odszkodowawcze =>
naprawienie szkody poniesionej
wskutek istnienia wady, chyba że
szkoda jest następstwem okoliczności,
za które sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności

14 dni, brak odpowiedzi odczytuje się jako uznanie
reklamacji
- doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z
umową
- wymiana rzeczy na nową
- obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, jeżeli
zbyt duże koszty naprawy, bądź gdy jest ona
niemożliwa

- rzecz nie nadaje się do celu użytkowania rzeczy
- rzecz nie posiada właściwości

Nie można wyłączyć
2 lata od zawarcia umowy, ale 2 miesiące od
wykrycia wady obowiązek zgłoszenia.
Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od chwili zakupu ujawnia
się wada to zakłada się, że towar był z wadą już w
chwili zakupu

Wady fizyczne i prawne

PRZYSŁUGUJE
U KOGA SIĘ
SKŁADA
REKLAMACJĘ
KIEDY
PRZYSŁUGUJE
MOŻLIWOŚĆ
WYŁĄCZENIA
TRWANIE
PRAWA DO
REKLAMACJI

PRZYCZYNY
ZŁOŻENIA
REKLAMACJI
TERMIN
ROZPATRZENIA
REKLAMACJI
ŻĄDANIA

TERMIN
REALIZACJI
GWARANCJI

GWARANCJA instytucja umowna
Kupującemu w przypadku wręczenia
karty gwarancyjnej
Gwarant (wystawca dokumentu)

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ z ustawy
Kupującemu [przedsiębiorca-konsument]

- wady powstały z przyczyn tkwiących
w sprzedanej rzeczy
Gwarancja istnieje tylko w przypadku
umowy, więc nie można jej wyłączyć
1 rok od zakupu, chyba że w karcie
gwarancyjnej podano inaczej,
niezwłoczne zgłoszenie w okresie
trwania gwarancji

- rzecz nie nadaje się do celu użytkowania rzeczy
- rzecz nie posiada właściwości
Nie można wyłączyć

Wady fizyczne
„odpowiedni termin”, określone w
gwarancji, brak odpowiedzi => wg
gwarancji
wg gwarancji
- naprawa
- wydanie nowej rzeczy

wg gwarancji
„odpowiedni termin”

sprzedawca

2 lata od zawarcia umowy, ale 2 miesiące od
wykrycia wady obowiązek zgłoszenia.
Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od chwili zakupu ujawnia
się wada to zakłada się, że towar był z wadą już w
chwili zakupu
Wady fizyczne i prawne
14 dni, brak odpowiedzi odczytuje się jako uznanie
reklamacji
- doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z
umową
- wymiana rzeczy na nową
- obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, jeżeli
zbyt duże koszty naprawy, bądź gdy jest ona
niemożliwa
„odpowiedni termin”

RĘKOJMIA ex lege – z mocy ustawy
PRZYSŁUGUJE

Kupującemu [między przedsiębiorcami]

NIEZGODNOŚĆ
TOW. Z UMOWĄ
Kupującemu
[przedsiębiorcakonsument]

U KOGA SIĘ
SKŁADA
REKLAMACJĘ
KIEDY
PRZYSŁUGUJE

sprzedawca

sprzedawca

- rzecz ma wady
- rzecz nie ma właściwości, o których
sprzedawca zapewniał
- rzecz wydana w stanie niezupełnym
- rzecz stanowi własność osoby trzeciej (jest
prawem os. trzeciej)
Art. 558 KC wyłączenie rękojmi, jeżeli
kupujący wiedział o wadzie w chwili
zawarcia umowy

- rzecz nie nadaje się
do celu użytkowania
rzeczy
- rzecz nie posiada
właściwości

TRWANIE
PRAWA DO
REKLAMACJI

Wady fizyczne=> 1 rok od dnia wydania
rzeczy; wady budynku –3lata;
1 miesiąc na zgłoszenie od momentu
wykrycia lub w ciągu miesiąca od momentu,
w którym przy zachowaniu należytej
staranności mógł wadę wykryć
Wady prawne=> 1 rok od chwili
dowiedzenia się o istnieniu wady
=> terminy się nie liczą jeżeli sprzedawca
wadę podstępnie zataił;

PRZYCZYNY
ZŁOŻENIA
REKLAMACJI
TERMIN
ROZPATRZENIA
REKLAMACJI

Wady fizyczne i prawne

2 lata od zawarcia
umowy, ale 2
miesiące od wykrycia
wady obowiązek
zgłoszenia.
Jeżeli w ciągu 6
miesięcy od chwili
zakupu ujawnia się
wada to zakłada się,
że towar był z wadą
już w chwili zakupu
Wady fizyczne i
prawne
14 dni, brak
odpowiedzi odczytuje
się jako uznanie
reklamacji

ŻĄDANIA

- odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny
(jeżeli rzecz została niezwłocznie
wymieniona na nową lub niezwłocznie
usunięto wady – nie można odstąpić)
-- dostarczenie rzeczy wolnej od wad
(rzeczy oznaczone co do gatunku) oraz
naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia
- usunięcie wady (rzeczy oznaczone co do
tożsamości), jeżeli po ustalonym terminie
wada nie zostanie usunięta – odstąpienie od
umowy
- roszczenia odszkodowawcze =>
naprawienie szkody poniesionej wskutek
istnienia wady, chyba że szkoda jest
następstwem okoliczności, za które
sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
wg gwarancji
„odpowiedni termin”

MOŻLIWOŚĆ
WYŁĄCZENIA

TERMIN
REALIZACJI
GWARANCJI

Nie ma w KC, ale zakłada się, że „bez
względnej zwłoki”

Nie można wyłączyć

- doprowadzenie
rzeczy do stanu
zgodnego z umową
- wymiana rzeczy na
nową
- obniżenie ceny lub
odstąpienie od
umowy, jeżeli zbyt
duże koszty naprawy,
bądź gdy jest ona
niemożliwa

„odpowiedni termin”

GWARANCJA
instytucja umowna
Kupującemu w
przypadku
wręczenia karty
gwarancyjnej
Gwarant (wystawca
dokumentu)
- wady powstały z
przyczyn tkwiących
w sprzedanej rzeczy

Gwarancja istnieje
tylko w przypadku
umowy, więc nie
można jej wyłączyć
1 rok od zakupu,
chyba że w karcie
gwarancyjnej
podano inaczej,
niezwłoczne
zgłoszenie w
okresie trwania
gwarancji

Wady fizyczne
„odpowiedni
termin”, określone
w gwarancji, brak
odpowiedzi => wg
gwarancji
wg gwarancji
- naprawa
- wydanie nowej
rzeczy

wg gwarancji
„odpowiedni
termin”

Podobne prace

Do góry