Ocena brak

Reguły zawierania ugody administracyjnej

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed:

- organem I instancji lub organem odwoławczym do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie, jeżeli:

a) przemawia za tym charakter sprawy

b) przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania

c) nie sprzeciwia się temu przepis prawa

Jeżeli strony złożą zgodne oświadczenie o zamiarze zawarcia ugody, to organ administracji publicznej jest zobowiązany do odroczenia wydania decyzji i wyznaczenia stronom terminu do jej zawarcia. Organ załatwia sprawę w drodze decyzji, jeżeli jedna ze stron zawiadomi o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub strony nie dotrzymają terminu do jej zawarcia. Ugodę sporządza się w formie pisemnej. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody, gdy zawarto ją z naruszeniem prawa, nie uwzględniono stanowiska innego organu w sprawie w której zajęcie takiego stanowiska było wymagalne, gdy ugoda narusza interes społeczny lub słuszny interes stron.

Elementy ugody:

1)- data sporządzenia,

2)- oznaczenie organu,

3)- oznaczenie stron,

4)- przedmiot i treść ugody,

5)- wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu przez strony,

6)- podpis upoważnionego pracownika.

Zatwierdzona ugoda wywołuje takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.

Podobne prace

Do góry