Ocena brak

Reguły wydawania postanowień wg. k.p.a.

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Postanowienie powinno zawierać:

1) oznaczenie organu administracji publicznej,

2) datę jego wydania,

3) oznaczenie strony lub stron biorących udział w postępowaniu

4) powołanie podstawy prawnej,

5) rozstrzygnięcie,

6) pouczenie – czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego,

7) oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania.

Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy zostało wydane na skutek zażalenia na postanowienie.

Postanowienia zaskarżalne doręcza się stronom na piśmie. Może ono być ogłoszone ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie ( powinno być utrwalone w formie protokołu)

Podobne prace

Do góry