Ocena brak

Reguły wnoszenia zażaleń na postępowanie

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Na wydane w toku postępowania postanowienie stronie służy zażalenie, o ile k.p.a. tak stanowi.

Wnosi się je w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie, -od dnia jego ogłoszenia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.  

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy odnoszące się do odwołań.

Podobne prace

Do góry