Ocena brak

Regulamin Bankowy – charakter prawny

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Bank jest upoważniony do wydawania ogólnych warunków umów oraz regulaminów w całym zakresie swojej działalności.

Regulaminy bankowe wydawane są przez centrale bankowe poszczególnych banków.

Pod względem przedmiotowym dotyczą dwóch grup zagadnień:

  • ustalania reguł organizacyjnych funkcjonowania banku i w tym znaczeniu i w tym znaczeniu regulaminy są wewnętrznymi aktami organizacyjnymi przeznaczonymi do użytku służbowego

  • zagadnienia związane z czynnościami bankowymi oraz warunkami i trybem ich wykonywania w stosunkach z klientami banku.. Ten aktów stanowi o ogólnych warunkach umów z bankiem i niejako wyraża jego ofertę pod adresem klientów.

Polskie prawo bankowe 1997 roku stanowi, że bank w zakresie swojej działalności może wydawać zarówno ogólne warunki umów jak i regulaminy określające:

  • warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

  • rodzaje udzielonych kredytów oraz warunki umów kredytu i umów pożyczki

  • warunki udostępniania skrytek sejfowych

  • warunki wykonywania innych czynności usługowych banku

Prawo bankowe nie określa kiedy można wydawać ogólne warunki umów a kiedy regulamin. Regulamin musi odpowiadać pewnym warunkom ogólnym. Jego postanowienia nie mogą być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz właściwością stosunku prawnego, którego dotyczą.

Regulamin nie ma charakteru normatywnego.

Regulamin musi być dostarczony klientowi np. w umowie. Regulamin nie musi być dostarczony klientowi jeżeli posługiwanie się tymi regulaminami jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte (łatwo się zapoznać)

Bank może zmienić regulamin ze skutkiem dla umów powstałych po jego wejściu

W regulaminie nie może istnieć postanowienie, że bank ma prawo w danym czasie do zmian w treści umowy.

Bank może zmienić stopę procentową ale musi w regulaminie określić z powodu jakich przyczyn.

Do góry