Ocena brak

Regulacje prawne dotyczące zagospodarowywania odpadów komunalnych

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

W celu zmniejszenia zagrożeń związanych z opakowalnictwem oddziałuje się na gospodarkę i społeczeństwo w taki sposób, aby je przekonać, a w ostateczności zmusić do postępowania zgodnie z prawami przyrody, w interesie obecnych i przyszłych pokoleń. Sięga się do instrumentów ekonomicznych, wykorzystuje istniejące i opracowuje nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, podejmuje wysiłki edukacyjne i populaiyzacyjne, angażuje środki masowego przekazu, oddziałuje psychologicznie itd.

Ponieważ środki te często okazują się zawodne lub przynoszą tylko częściowe efekty, dla wzmocnienia działania i zmuszenia społeczeństwa do przestrzegania zasad racjonalnego postępowania w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się również oddziaływania poprzez regulacje prawne.

Celem aktów prawnych, regulujących sprawy związane z postępowaniem z odpadami, a szczególnie z odpadami opakowaniowymi, jest niejako tworzenie bariery zapobiegającej bezpośredniemu kierowaniu ich na wysypiska.

Podobne prace

Do góry