Ocena brak

Regulacje dot. obrotem papierami wartościowymi

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Normy ostrożnościowe związane z obrotem papierami wartościowymi dotyczą 2 kwestii:

 

  1. zaangażowania kapitałowego - maksymalnej wysokość bezpośrednich i pośrednich udziałów (akcji) lub prawa głosu, jakie bank może posiadać w danej instytucji

 

LIMITY INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

- akcje i prawa z akcji , udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych nie mogą przekroczyć w stosunku do jednego podmiotu 15% funduszy własnych banku. Środki wydatkowane na ww. zakup oraz na zakup nieruchomości i wierzytelności zabezpieczonych hipoteką nie mogą przekroczyć 60% funduszy własnych banku.

 

  1. kontroli przepływów kapitałowych (akcji) banków.

 

Ideą tej regulacji jest nie dopuszczenie do przejęcia banku lub uzyskania znaczących wpływów na jego zarządzanie przez akcjonariuszy nie zapewniających stabilności finansowej banku. Władze nadzoru bankowego mogą zatem nie dopuścić do przeniesienia akcji banku lub uzyskania prawa głosu w odniesieniu do osób nie spełniających warunków wymagań od założycieli.

Ustawa Prawo Bankowe ujmuje te regulacje następująco:

  • bank jest obowiązany zgłaszaćKNB fakt posiadania przez jednego akcjonariusza pakietu akcji dającego prawo do ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

  • Osoba nabywająca lub obejmująca akcje bądź prawa z akcji banku ma obowięzek:

  • Uzyskać każorazowo za pośrednictwem banku. Którego akcje zamierza nabyć lub objąć, zezwolenie KNB na nabycie lub objęcie tych akcji bądź praw z akcji, jeżęli będą one stanowić wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji pakiet uprawniający do wykonywania ponad 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

  • O fakcie nabycia lub objęcia akcji bądź praw z akcji powiadomić bank, którego akcje lub prawa z akcji nabyła lub objęła, jeżeli będą one wraz z akcjami będącymi w jej dyspozycji stanowić pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

  • Osoba zamierzająca sprzedać pakiet akcji bądź praw z akcji

  • Uprawniający do wykonywania ponad 10% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy,

  • W wyniku sprzedaży którego pozostały w jej posiadaniu pakiet akcji bądź praw z akcji będzie upoważniał do mniej niż20%, 33% i 50% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

obowiązana jest powiadomić o swoim zamiarze KNB.

 

Podobne prace

Do góry