Ocena brak

Reglamentacja działalności gospodarczej

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Podejmowanie działalności gospodarczej może być ograniczone przez państwo; stanowi to wyjątek od zasady wolności gospodarczej. Ograniczenia mogą wynikać z następujących powodów: ważny interes państwa, zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, niebezpieczeństwo pojawienia się zjawisk patologicznych zagrażających ładowi publicznemu, konieczność aktywnej kontroli działalności ze względu na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Ograniczenia związane z podejmowaniem niektórych rodzajów działalności nie mają charakteru bezwzględnego, podlegają uchyleniu w ramach funkcjonowania systemu koncesji i zezwoleń.

Termin reglamentacja oznacza ograniczenie lub podporządkowanie jakiejś działalności zasadom ustalonym przez przepisy prawa.

Koncesja jest formą reglamentacji działalności gospodarczej przez państwo, wyraża akt zgody władzy publicznej na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę. Ma ona też cechy pozwolenia, lecz jednocześnie różni się od zezwolenia tym, że jest udzielana w pewnym tylko zakresie działalności gospodarczej oraz z odrębnych powodów i dla szczególnych celów, co uzasadnia także zastosowanie specjalnego trybu postępowania przy udzielaniu koncesji. Prawo działalności gospodarczej nie definiuje pojęcia koncesja. Pojęcie koncesja dotyczy aktu administracyjnego:

1) wyrażania przez państwo (właściwy jego organ) zgody na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej zastrzeżonej prawnie na rzecz państwa lub mającej szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli;

2) wydawanego na podstawie ustawowych przepisów określających warunki i tryb koncesjonowania;

3) ustalającego prawo do podjęcia i wykonywania tej działalności nie tylko według zasad określonych w prawie obowiązującym, lecz także na warunkach ustalonych w koncesji;

4) wydanego wyłącznie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy;

5) mającego zapewnioną ochronę prawną trwałości.

Zasady koncesjonowania działalności gospodarczej zostały określone w rozdziale 3 p.d.g. oraz w przepisach innych ustaw, które szczegółowo określają przedmiot dziedzin działalności gospodarczej objętych koncesjonowaniem.

Uzyskania koncesji (art. 14) wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych;

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

4) ochrony osób i mienia;

5) przewóz lotniczy;

6) budowy i eksploatacji autostrad płatnych;

7) zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych;

8) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Koncesje odnoszą się jedynie do tych dziedzin działalności gospodarczej, które są lub powinny być objęte wyłącznością państwa (monopolem), bądź tych, które dotyczą dziedzin o szczególnym znaczeniu ze względu na bezpieczeństwo obywateli lub inny ważny interes publiczny lub wiążą się z własnością państwa.

Ważny interes publiczny to interes, którego ochrona może polegać m.in. na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ochronie życia i zdrowia, ochronie własności, innych praw majątkowych, a niekiedy również osobistych, ochronie konkurencji, ochronie praw konsumentów, ochronie środowiska naturalnego itd.

Koncesja jest udzielana przedsiębiorcy, który spełnił wszystkie wymagania prawne, jeśli nie zachodzi jedna z przesłanek odmówienia lub ograniczenia zakresu koncesji, określonych w art. 20 ust. 1 p.d.g., tj. zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa Państwa lub naruszenia innego ważnego interesu publicznego.

O koncesję może ubiegać się każdy przedsiębiorca, p.d.g. nie zabrania, aby o koncesję ubiegał się przedsiębiorca, który wykonuje już działalność gospodarczą w dziedzinie nie wymagającej uzyskania koncesji lub przedsiębiorca, który posiada koncesję na wykonywanie innego rodzaju działalności gospodarczej. O udzielenie koncesji może się również ubiegać przedsiębiorca, któremu wcześniej odmówiono jej udzielenia.

Prawo działalności gospodarczej nie czyni zróżnicowania wśród przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej (nie uzależnia jej udzielenia od statusu i właściwości przedsiębiorcy). Powyższe wynika z zasady równości gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, iż według art. 5 p.d.g. z wolności działalności gospodarczej można korzystać z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Ustawodawca może określić warunki podmiotowe ubiegania się o koncesję (np. ograniczyć dla niektórych przedsiębiorców).

Podobne prace

Do góry