Ocena brak

Regionalne izby obrachunkowe

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ustawa z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że organami nadzoru nad działalnością gminną w zakresie spraw budżetowych są regionalne izby obrachunkowe.

Ustawa z 07/10/1992r o regionalnych izbach obrachunkowych która weszła w życie z dn. 01/01/1993r.

Rozporządzeniem Prezesa RM z 09/12/1992r ustalono siedziby 17 regionalnych izb obrachunkowych, ich zasięg terytorialny, obejmujący od 1 do 4 województw, oraz szczegółową organizację i tryb postępowania tych izb. Obecnie jest ich 16, tyle samo jak województw. Ustawa określa izby, jako państwowe organy nadzoru i kontroli. Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych następujących podmiotów:

-jednostek samorządu terytorialnego

-związków międzygminnych

-stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów

-związków powiatów

-stowarzyszeń powiatów

-samorządowych jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną

-innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Izby kontrolują gospodarkę finansową na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań adm. rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, obejmuje całokształt zagadnień finansowych związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry