Ocena brak

Regionalna Izba Obrachunkowa

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i o samorządzie województwa stanowią, ze organami nadzoru nad działalnością tych samorządów w zakresie spraw finansowych są regionalne izby obrachunkowe (RIO). Istnieje 16 regionalnych izb obrachunkowych RIO, zasięg terytorialny każdej izby obejmuje jedno województwo. 16 RIO ma swoje zespoły zamiejscowe, w ogólnej licznie 35, które mają siedziby w dawnych miastach wojewódzkich z okresu końca 1998r.

W szczególności izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych następujących podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych osób prawnych, innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Izby kontrolują gospodarkę finansową na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrola dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. Izby przeprowadzają co najmniej raz na 4 lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Izby kontrolują pod względem rachunkowym i formalnym kwartalne sprawozdania z wykonywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej. Izby badają uchwały podjęte przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, w tym również zawierające oceny wykonania budżetu przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nie uchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego, izba ustal budżet tej jednostki w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do zadań izby należy wydawanie opinii. Izby prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. Organami izby są:

a) kolegium izby,

b) komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Kolegium izby składa się z przewodniczącego, którym jest prezes izby oraz członków powoływanych przez Prezesa RM spośród kandydatów przedstawionych przez kolegium izby w trybie określonym w rozporządzeniu Prezesa RM.

Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Prezesa izby powołuje i odwołuje Prezes RM, po zasięgnięciu opinii kolegium izby. W każdej RIO tworzy się dwa wydziały: kontroli gospodarki finansowej; informacji, analiz i szkoleń.; Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje Prezes RM, na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Podobne prace

Do góry