Ocena brak

Region Pacyfiku i jego charakterystyka

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

W ostatnich kilkunastu latach, szczególnie w USA, prognozuje się wzrost roli i rangi państw basenu Pacyfiku. Rzeczywiście, te prognozy zaczynają się spraw­dzać. W końcu XX wieku rośnie siła państw Azji Wschodniej i państw konty­nentu amerykańskiego. Tempo rozwoju Japonii, Chin, tzw. „azjatyckich tygry­sów" (Korea Południowa, Tajlandia, Tajwan, Hongkong, Singapur) z jednej stro­ny i państw Ameryki Północnej i Południowej - z drugiej, potwierdzają tezę o szybkim narastaniu roli państw regionu Pacyfiku w polityce i gospodarce świato­wej.

Szczególną uwagę zwraca się na potęgę gospodarczą Japonii i wysokie tem­po rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej. Rozważa się pytanie: gdzie znajduje się dziś centrum potęgi gospodarczej, a gdzie są jej peryferie. Obserwuje się dyna­mikę rozwoju wielu państw świata. Jeśli przez wiele lat istniało pojęcie Trzeciego Świata grupującego najsłabiej rozwinięte państwa, to obecnie pojęcie to jest coraz bardziej odległe od swej po­czątkowej treści. Właśnie z państw tej grupy wyłaniają się najszybciej rozwijające się kraje. Tempo rozwoju gospodarki, eksportu, importu, inwestycji, wzrost do­chodu narodowego są wskaźnikiem zmian zachodzących na mapie gospodarczej świata.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy dokonał obliczeń opartych na rze­czywistej sile nabywczej walut krajowych i ustalił, że na kraje Trzeciego Świata (łącznie z Europą Wschodnią i byłym ZSRR) przypadało w 1990 roku nie 23%, lecz 44% produktu światowego. Wszystkie wyliczenia wskazują, że państwa regionu Pacyfiku rozwijają się szybko. Obok stałej konkurencji i rywalizacji między państwami można zaobserwo­wać zjawisko narastania współpracy w skali globalnej i regionalnej, co ma na celu niedopuszczenie do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej. Dąży się do ograniczenia i wygaszenia konfliktów zbrojnych destabilizujących sytu­ację. Zostały wyciągnięte wnioski z doświadczeń minionych wojen, które wska­zują, że taniej i łatwiej jest realizować cele gospodarcze metodami pokojowymi niż militarnymi. Na pewno odnosi się to do Japonii i RFN.

 Państwa leżące nad Pacyfikiem (USA, Kanada, Japonia, Rosja i Chiny) odgry­wają dużą rolę w świecie i od stanu stosunków między nimi zależy los pokoju i bieg spraw gospodarczych. Zakończenie zimnej wojny stworzyło nowe możliwości współpracy i rozwoju. Otwierają się perspektywy dla państw o dużych rezerwach surowcowych, zasobach siły roboczej, dobrej organizacji gospodarki rynkowej i umiejętności nowoczesnego gospodarowania. Ta tendencja jest już widoczna wśród państw regionu Pacyfiku. Będzie o tym mowa w dalszej części rozdziału.

Podobne prace

Do góry