Ocena brak

Reformy administracji centralnej i terytorialnej Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. Pierwsza, z 1791roku, powierzała władzę wykonawczą w ręce króla. Mianował on ministrów. Monarcha pozostał nietykalny i nieodpowiedzialny, wszystkie jego akty wymagały dla swej ważności kontrasygnaty ministerialnej. Konstytucja z 1793 roku stawiała na czele władzy wykonawczej 24-osobową Radę Wykonawczą. Ponieważ konstytucja ta nie weszła ostatecznie w życie, rzeczywistą władzę sprawował Komitet Ocalenia Publicznego. Za rządów wielkiej burżuazji, która przejęła władzę w wyniku zamachu w 1794 roku, uchwalona rok później konstytucja powierzała władzę wykonawczą Dyrektoriatowi – kolegialnej instytucji złożonej z 5 dyrektorów. Powołana do życia 9 lipca 1789 roku Konstytuanta, podjęła prace nad reformą administracji terytorialnej.

Istotną cechą nowej administracji było dostosowanie jej do założeń myśli oświeceniowej, w szczególności idei suwerenności ludu i demokracji bezpośredniej. W konsekwencji nacechowana była niesłychanie mocno elementami decentralizacji i samorządności. Reforma administracji terytorialnej, wprowadzona dekretem z 22 grudnia 1789 roku tworzy nowy 4- stopniowy podział administracyjny państwa na: departamenty ( rada departamentalna – generalna ),dystrykty ( rada dystryktu ), kantony, gminy ( zniesiono ich podział na miejskie i wiejskie; rada municypalna ). Władze administracyjne działały zgodnie z zasadą kolegialności .

Na czele poszczególnych szczebli podziału administracyjnego stały wieloosobowe rady jako organy uchwałodawcze. W gminach istniały ponadto rady generalne gminne. W adm. gminnej doszło po raz pierwszy do podziału kompetencji na :

własne zarządzanie dobrami, dochodami publicznymi, adm. zakładami należącymi do gminy, zapewnienie obywatelom porządku i bezpieczeństwa,

poruczone- niektóre sprawy podatkowe, organizowanie robót publicznych, konserwacji budynków publicznych itp.

Podobne prace

Do góry