Ocena brak

Referendum wojewódzkie

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla województwa.

  • W referendum mogą brać udział mieszkańcy województwa uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat.

  • Osoby te powinny stale zamieszkiwać na obszarze działania sejmiku województwa, tzn. w miejscowości położonej na terenie województwa, pod oznaczonym adresem, z zamiarem stałego przebywania.

  • Osoba przebywająca stale na terytorium RP ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego (w tym czasie można mieć tylko 1 miejsce pobytu stałego).

  • Praw wyborczych nie mają osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym oraz pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym lub praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.

  • Referendum wojewódzkie może być przeprowadzone w każdej ważnej dla województwa sprawie mieszczącej się w zakresie jego zadań (decyduje o tym sejmik województwa), zaś wyłączność referendum ustawa przewiduje w sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji.

  • Mieszkańcy województwa uprawnieni do głosowania decydują o przeprowadzeniu referendum, jeśli zgodna z prawem inicjatywa zdobędzie poparcie co najmniej 1/20 uprawnionych. Jeśli ten wymóg zostanie spełniony, wówczas właściwy organ obowiązany jest przeprowadzić referendum.

  • Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych.

  • Wynik jest rozstrzygający, gdy za danym rozwiązaniem oddano więcej niż połowę głosów.

Podobne prace

Do góry