Ocena brak

Referendum w świetle ustawodawstwa polskiego

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Konstytucja przewiduje 4 rodzaje referendów:

  1. Ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (art. 125 K, ustawa z dnia 14 marca 2003 o referendum ogólnokrajowym - uRO) – referendum to ma zawsze charakter fakultatywny, zawsze konieczny jest też bezpośredni związek z interesami Państwa jako pewnej całości. Ocena danej sprawy pod kątem takiego szczególnego znaczenia należy jednak do podmiotów zarządzających referendum. Przepisy prawa nie dają żadnych wskazówek co do terminu (daty), na który ma zostać zarządzone referendum. Nie ma w szczególności przeszkód do łącznego przeprowadzania referendum i wyborów (parlamentarnych lub prezydenckich). Istotne ograniczenie wynika natomiast z art. 228 ust. 7 Konstytucji – w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie można przeprowadzać referendum ogólnokrajowego w żadnej jego postaci. Podmiotem prawa zarządzania referendum jest Sejm lub Prezydent działający za zgodą Senatu (art. 125 ust. 2 K). Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Natomiast wynik referendum, w którym wzięło udział mniej wyborców, ma charakter tylko sugerująco-konsultacyjny.

  2. W sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przewidującej przekazanie organizacji lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 3),

  3. W sprawie zatwierdzenia zmiany Konstytucji dotyczącej postanowień zawartych w rozdziałach I, II i XII (art. 235 ust. 6),

  4. Referendum lokalne (art. 170 K, ustawa z 15 września 2000 o referendum lokalnym) – przedmiotem tego referendum mogą być sprawy dotyczące danej wspólnoty samorządowej. Możliwe jest przeprowadzenie referendum np. w sprawie odwołania lokalnego organu przedstawicielskiego (możliwość taka nie istnieje na szczeblu centralnym). Referendum takie przeprowadza się albo z inicjatywy organu stanowiącego (tzn. rady lub sejmiku) danej jednostki terytorialnej albo na wniosek mieszkańców (na szczeblu gminy lub powiatu konieczne jest zgromadzenie podpisów 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, a na szczeblu województwa – 5%). W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki. Referendum przeprowadzają i ustalają jego wyniki, terytorialne i obwodowe komisje do spraw referendum. Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, a jego wynik ma charakter rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

Podobne prace

Do góry