Ocena brak

Referendum przeprowadzone na wniosek mieszkańców

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:  

1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku referendum gminnego- także 5 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,

2) statutowa struktura terenowa partii politycznej działającej w danej jednostce samorządu terytorialnego,

3) organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.

Podmioty wymienione w pkt.1-3 są zwane „inicjatorami referendum”.

Inicjator referendum na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum. Inicjator referendum przekazuje pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum przewodniczącemu zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a ten przekazuje wniosek przewodniczącemu organu stanowiącego tej jednostki. Organ stanowiący powołuje komisję do sprawdzenia czy wniosek odpowiada przepisom ustawy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek spełnia wymogi ustawy i nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem, w przeciwnym razie podejmuje się uchwałę odrzucającą wniosek.

Na uchwałę odrzucającą wniosek mieszkańców inicjatorowi służy skarga do NSA. Wyrok NSA uwzględniający skargę inicjatora referendum zastępuje uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry