Ocena brak

Referendum powiatowe

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

 • Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla powiatu.

 • W referendum mogą brać udział mieszkańcy powiatu uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat.

 • Osoby te powinny stale zamieszkiwać na obszarze działania rady powiatowej, tzn. w miejscowości położonej na terenie powiatu, pod oznaczonym adresem, z zamiarem stałego przebywania.

 • Osoba przebywająca stale na terytorium RP ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego (w tym czasie można mieć tylko 1 miejsce pobytu stałego).

 • Praw wyborczych nie mają osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym oraz pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym lub praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.

 • W referendum mieszkańcy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę:

 1. Co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej wspólnoty

 2. W sprawie z zakresu zadań i kompetencji organów powiatu

 3. Lub w sprawie odwołania rady powiatu

 • Wyłączność referendum ustawa przewiduje w sprawie odwołania rady powiatu przed upływem kadencji.

 • Mieszkańcy powiatu uprawnieni do głosowania decydują o przeprowadzeniu referendum, jeśli zgodna z prawem inicjatywa zdobędzie poparcie co najmniej 10% uprawnionych do głosowania. Jeśli ten wymóg zostanie spełniony, wówczas właściwy organ obowiązany jest przeprowadzić referendum.

 • Referendum w sprawie odwołania rady powiatu przed upływem kadencji można przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania rady powiatu i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji.

 • Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych.

Podobne prace

Do góry