Ocena brak

Referendum lokalne - Procedura referendalna

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

  • Organ stanowiący (Rada Powiatu, Sejmik Województwa) ma prawo zainicjowania referendum w drodze uchwały. W uchwale występują pytania ,termin ,kalendarz czynności. Referendum powinno się odbyć najpóźniej w 50 dni od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku.

  • Inicjatywa mieszkańców danej wspólnoty (inicjatywa obywatelska, co najmniej 15 obywateli posiadających prawo wyborcze, w gminie to 5 osób)we wszystkich sprawach np. odwołania organów stanowiących, w każdej sprawie dot. danej wspólnoty, w przypadku gminy odwołania organu wykonawczego. Inicjatorem mogą być także statutowa struktura terenowych podmiotów partii politycznej, organizacje społeczne posiadające osobowość prawną. Reprezentant wyborców inicjatywy obywatelskiej powinien powiadomić przewodniczącego zarządu gminy, powiatu lub województwa o zamiarze i wyznaczeniu pełnomocnika tej grupy. Powiadomić o zbieraniu podpisów mieszkańców. Po zebraniu podpisów organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum.

Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia, aby z instytucji referendum korzystać w sposób racjonalny i skuteczny. W tej samej sprawie nie można częściej, niż co 12 miesięcy przeprowadzać referendum, a w sprawach dot. odwołania powtarzać je można, co 12 miesięcy z punku widzenia kosztów ponieważ cała procedura referendum pokrywana jest ze środków publicznych.

Pod wnioskiem inicjatywy przeprowadzenia referendum w jakiejkolwiek sprawie musi się podpisać w przypadku gminy i powiatu 10% mieszkańców, a w przypadku województwa 5% mieszkańców.

Aby referendum było ważne udział w nim musi wziąć nie mniej niż 30% uprawnionych do głosowania w poszczególnej jednostce samorządowej.

Podobne prace

Do góry