Ocena brak

Referendum gminne

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla gminy.

  • W referendum mogą brać udział mieszkańcy gminy uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat.

  • Osoby te powinny stale zamieszkiwać na obszarze działania rady powiatowej, tzn. w miejscowości położonej na terenie gminy, pod oznaczonym adresem, z zamiarem stałego przebywania.

  • Osoba przebywająca stale na terytorium RP ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego (w tym czasie można mieć tylko 1 miejsce pobytu stałego).

  • Praw wyborczych nie mają osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym oraz pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym lub praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.

  • Ustawa o referendum lokalnym przewiduje wyłączność referendum w sprawach samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy, a także w sprawie odwołania rady gminy oraz wójta lub burmistrza przed upływem kadencji.

  • Przedmiotem referendum może być ponadto każda inna sprawa dotycząca gminy, mieszcząca się w zakresie zadań i kompetencji jej organów. Decyduje o tym rada gminy, jeśli przeprowadza referendum z własnej inicjatywy.

  • Obywatele gminy decydują o przeprowadzeniu referendum, jeśli zgodna z prawem inicjatywa zdobędzie poparcie co najmniej 1/10 uprawnionych. Jeśli ten wymóg zostanie spełniony, wówczas właściwy organ (rada gminy lub komisarz wyborczy) obowiązany jest przeprowadzić referendum.

  • Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych.

Podobne prace

Do góry